Nepovratna sredstva

NEPOVRATNE SPODBUDE ZA ŽE IZVEDENE INVESTICIJE
EKO SKLAD nudi nepovratne spodbude do 20% neto zneska investicije.
 INTERREG Italija-Slovenija, Avstrija-Slovenija, Hrvaška-Slovenija.
Program zahteva partnerstvo slovenskega prijavitelja in prijavitelja iz Italije ali Avstrije ali Hrvaške (odvisno na kateri program se prijavljate).
PODPORA ZAGONSKIM, MIKRO, MALIM IN SREDNJIM PODJETJEM PRI STRATEŠKI TRAJNOSTNI IN KROŽNI TRANSFORMACIJI
Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V NASTANITVENO TURISTIČNO PONUDBO ZA DVIG DODANE VREDNOSTI TURIZMA
Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. V okviru investicije mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov investicije namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske učinkovitosti.
JAVNI RAZPIS ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.Rezultat projektov morajo biti novi ali izboljšani izdelki, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju.
JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA MIKROPODJETJA V LESARSTVU (MIKRO 22-23)
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.
Vavčer za prenos lastništva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenost lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z B2B)
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih
Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s priročnikom ILCD.
Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.
Vavčer za patente, modele, znamke
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave patentne prijave, prijave modela, znamke  in prijave in/ali registracije in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino in prevoda prijave
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja.
Vavčer za prototipiranje
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav
Vavčer za pridobitev certifikatov
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi različnih standardov in shem.
Javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala
Predmet javnega naziva je sofinanciranje delo raziskovalcev v podjetju
Javni razpis za podukrep 6.4, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetisjkih dejavnosti
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva
Vavčer za kibernetsko varnost
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc
Vavčer za pripravo digitalne strategije
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije
Javni razpis – spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo.
Javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala
Predmet javnega naziva je sofinanciranje delo raziskovalcev v podjetju
JAVNI RAZPIS ZA NALOŽBE V PRDELAVO, TRŽENJE OZIROMA RAZVOJ KMETIJSKIH PROIZVODOV ZA LETO 2022
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027
Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
Javni razpis za podukrep 6.4, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetisjkih dejavnosti
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
Predmet javnega razpisa so so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželje 2014-2020 za leto 2021
Podpora iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov
Javni razpis podukrep 6.1 pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2022
Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.