Javni razpisi

AKTUALNI RAZPISI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV


Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Predmet razpisa  je 100% sofinanciranje ponovnega zagona poslovanja podjetij na obmejnih problemskih območij. Najnižji znesek pomoči je najmanj 20.000,00 EUR in največ 200.000,00 EUR, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000,00 EUR.

Odlična priložnost za mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.  Prijavitelji morajo biti na obmejnem problemskem območju registrirani pred 1.1.2018! Prvi rok za oddajo je že 5. 10. 2020.

Več o Javnem razpisu za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19


Javni razpis za spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Predmet razpisa  je do 60% sofinanciranje digitalnega preboja vašega podjetja. Najnižji znesek pomoči je lahko 30.000 EUR, najvišji pa 100.000 EUR.

Odlična priložnost za mikro, mala in srednja podjetja iz vse Slovenije. Prvi rok za oddajo je že 8. 9. 2020, naslednji je 15. 11. 2020 (če bodo ostala sredstva), nato pa 15. 1. 2021

Več o Javnem razpisu za spodbude digitalne transformacije MSP (P4D-C19).


Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Predmet poziva je do 70% sofinanciranje digitalnega preboja vaše prodaje na tujih trgih. Najnižji znesek pomoči je lahko 3.000 EUR, najvišji pa 9.999,99 EUR. Odlična priložnost za mikro, mala in srednja podjetja iz vse Slovenije. Poziv je odprt do porabe sredstev, vloge bodo obravnavane po vrstnem redu oddaje. Skrajni rok za oddajo je 15. 9. 2020.

Več o Javnem pozivu za sofinanciranje digitalnega preboja prodaje na tujih trgih.


Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Gre za 100 % sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (obrazne maske, rokavice, razkužilo za roke in brezstične termometre). Najnižji znesek financiranja znaša 1.000 EUR, najvišji 9.999 EUR, pri čemer lahko kupite opremo v vrednosti do 200 EUR na zaposlenega.

Za nakup navedene zaščitne opreme pri nas ter brezplačno prijavo na Javni poziv, nas kontaktirajte na našo modro številko 040 200 358, 040 642 239, 03 898 00 24, nam pišite na koronavirus@anaplus.eu ali nas obiščite v naših poslovnih prostorih.


6.JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Na voljo KAR 20 MILIJONOV EUR NEPOVRATNIH SPODBUD ZA NALOŽBE PEKARN, MESARIJ, OLJARN IN DRUGIH OBRATOV, KI PREDELUJEJO KMETIJSKE PROIZVODE

Razpis prinaša do 45% nepovratne spodbude za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Dejanska višina spodbude je odvisna od lokacije in velikosti vlagatelja. Najnižji znesek nepovratne spodbude znaša 5.000 EUR, najvišji pa 1.500.000 EUR.

Več o javnem razpisu za Podukrep 4.2.


1. javni razpis za Podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Gre za javni razpis, namenjen sofinaciranju naložb v nekmetjske dejavnosti, prednostno naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja ter naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Višina spodbude znaša do 50% in ne več kot 200.000 EUR. Lokacija naložbe mora biti v naseljih, kjer živi manj kot 5000 prebivalcev, seznam naselij najdete TUKAJ.

Več o javnem razpisu za Podukrep 6.4


Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo uvedla nov ali izboljšan izdelek na področju predelave in obdelave lesa. Najnižji znesek spodbude znaša 50.000 eur, najvišji pa 500.000 eur, delež sofinanciranja je odvisen od sedeža in velikosti vašega podjetja, giblje se od 20% pa do 45%.

Več o javnem razpisu za spodbude MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0


Javni razpis za povečanje snovne in energetske učinkovitosti v turizmu

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi in je odprt za obe kohezijski regiji. Višina nepovratne spodbude znaša do 75% vseh upravičenih stroškov. Pri čemer mora znesek vseh upravičenih stroškov znašati vsaj 50.000 EUR.

Več o javnem razpisu za povečanje snovne in energetske učinkovitosti v turizmu.


Razpis Javne agencije SPIRIT E-poslovanje

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Več o razpisu E-poslovanje.


Javni razpis  Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023

Namen ukrepa v vrednosti 6,4 milijona EUR je sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev mikro, malih in srednjih slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini za okrepitev mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Več o razpisu za sofinanciranje nastopov na mednarodnih sejmih


Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

Namen javnega razpisa je s financiranjem trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvojem njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranjem izvedbenih projektov okrepiti podjetja za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

Več o razpisu »v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«


 

Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada –  Pozor! Vavčerji so povečini trenutno zaprti zaradi koronavirusne krize. Odprtje se pričakuje kmalu, ko bodo vas o tem takoj obvestimo.

Slovenski podjetniški sklad razpisuje veliko vavčerjev, poenostavljenih instrumentov financiranja po določenih področjih, od digitalizacije, do skupnih nastopov na sejmih v tujini, prenosa lastništev in še marsičesa.

Osnovni namen vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Več o vavčerjih Slovenskega podjetniškega sklada.

Več o vavčerjih za digitalne storitve

 

 

Vse pomembne informacije za vas na anaplus.eu

AKTUALNI JAVNI RAZPISI ZA PRIDOBITEV UGODNIH KREDITOV

Razpis P1 plus 2020

Gre za dolgoletni že obstoječi razpis, ki je letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še dodatno prilagojen, saj se v okviru razpisa PRILAGODIJO MERILA za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi.

Več o razpisu P1 plus 2020.

Razpis P7R

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Podjetje lahko pridobi tudi dva mikrokredita!

Več o razpisu P7R.

Javni razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Predmet razpisa je dodeljevanje posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje ohranjanje dejavnosti primarne kmetijske pridelave.

Več o razpisu A1.

Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19

Je v vašem podjetju prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širitve virusa COVID-19 in potrebujete kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije, kot tudi za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem preventivnih in kurativnih ukrepov zaradi tega?

Več o neposrednem financiranju s strani SID banke.

MSP9 – neposredni kredit za mikro, mala in srednje velika podjetja

Je izbruh epidemije COVID-19 vplival tudi na poslovanje vašega podjetja? Proizvajate proizvode ali opravljate storitve, ki prispevajo k zdravljenju in preprečevanju širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev?

Več o neposrednih kreditih za MSP

Prilagoditve obstoječih produktov SID banke v luči COVID-19 krize

SID banka je v odziv na krizo zarado koronavirusa COVID-19 spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte.

Več o prilagoditvi obstoječih produktov SID banke.

Oddaja vloge za odlog plačila kreditnih obveznosti

V primeru, da je poslovanje vašega podjetja zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 že oteženo in zaznavate poslabšanje finančnega položaja, ki bi lahko vodilo do težav pri odplačevanju kreditnih obveznosti vas vabimo, da čim prej oddate vlogo za moratorij oziroma odlog plačila kredita.

Več o oddaji vloge za odlog plačila kreditnih obveznosti.

Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)

Je vaše podjetje dejavno na področju turizma, gostinstva ali opravlja dejavnost potovalnih agencij oziroma organizatorjev, kjer je tudi prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širjenja koronavirusa COVID-19? Želite izvesti naložbeni projekt s področja namestitvenih zmogljivosti, športne infrastrukture, zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture, žičnic, marin ali turističnih letovišč, ki so prav tako pomembni za nadaljni razvoj vaše dejavnosti?

Več o financiranju naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1).

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Namen posojil je financiranje naložb v neopredmetena osnovna sredstva in opredmetena osnovna sredstva in tako povečati delež dejavnih podjetij, ki uvajajo tehnološke in/ali netehnološke inovacije za start – up podjetja, MSP in velika podjetja. Ne zgrešite odlične priložnosti za ugodno financiranje vašega inovacijskega preboja!

Več o posojilih za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Namen je financiranje naložb v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva ter pokrivanje stroškov in izdatkov poslovnega procesa in s tem olajšati financiranje vsakodnevnega poslovanja MSP in zagonskim podjetjem ter doseganje večje inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva navkljub gospodarski krizi.

Več o mikroposojilih za MSP

 

Če iz kakega razloga ne izpolnjujete pogojev za koriščenje javnofinančnih mehanizmov, kot so razpisi ali vavčerji, vam z veseljem pomagamo do virov financiranja za vaše podjetje iz naslova:

 • kreditov komercialnih bank;
 • investicijskih skladov.
Poiščemo vam primerne možnosti financiranja.

JAVNI RAZPISI ZA BLAŽENJE POSLEDIC KORONAVIRUSA

(zadnja sprememba 10. 7. 2020)

Za vas ažurno spremljamo informacije o objavljenih in napovedanih javnih razpisih za blaženje posledic koronavirusne krize, tako smo vam pripravili darilo – brošuro, kjer s klikom na spodnjo povezavo brezplačno in preprosto pridete do vseh aktualnih razpisov na temo ukrepov zaradi koronavirusa COVID-19. Ne spreglejte priložnosti za pomoč, ki vam lahko pomaga preprečiti najhujše in svoj posel pripeljati iz krize.

 

 

Brošuro si brezplačno naložite z enim preprostim klikom na fotografijo.

 

Obveščanje:

 • redno obveščanje o napovedanih in aktualnih javnih razpisih, ki so ustrezni za vašo organizacijo.

Svetovanje:

 • pravni pregled javnega razpisa in razpisne dokumentacije z vidika ustreznosti projektu in priprave popolne prijave;
 • svetovanje o izbiri ustreznega razpisa glede na potrebe posamezne organizacije;
 • svetovanje pri idejni zasnovi projekta;
 • svetovanje o prilagoditvi projektov za tiste razpise, ki zagotavljajo optimalno stopnjo  sofinanciranja ter maksimalno verjetnost uspeha pri kandidiranju;
 • svetovanje pri zbiranju potrebne dokumentacije;
 • svetovanje in podpora pri pripravi projekte in razpisne dokumentacije;
 • svetovanje in podpora pri pripravi investicijskih načrtov in poslovnih planov;
 • svetovanje v fazi izvedbe investicije;
 • svetovanje skozi celotno obdobje poročanja;
 • pravni pregled prejetega sklepa oziroma odločbe na vlogo.

Priprava dokumentacije:

 • priprava poslovnih planov, IP, DIIP, finančnih projekcij z ozirom na pogoje in točkovanje razpisa;
 • priprava vložnih obrazcev;
 • priprava zahtevkov za refundiranje;
 • priprava vseh zahtevanih poročil;
 • priprava morebitne pritožbe na odločitev o vlogi.

Celostno vodenje:

 • celostno vodenje projektov pridobitve financiranja s pomočjo javnih razpisov za podjetja, kmetije, občine, NVO-je.

 

 

Vi spijete kavo, nam lahko prepustite skrbi.

 

Komu so razpisi namenjeni?

Podjetnim osebam, institucijam in gospodarskim družbam vseh velikosti, na vseh področjih in na vseh lokacijah. Poudarek je na ekološko in socialno naravnanemu razmišljanju, razvoju podeželja ter manjših podjetjih.

Razpisi pokrivajo vse, od gradnje individualnih energetsko varčnih hiš, kulturnih in športnih prireditev, raziskav in razvoja, vlaganj v posodobitve, obnove, širitve, ekološke pridelave, zaposlovanja…

Vi morate samo trdno stati za svojimi načrti in le-te uskladiti s pogoji primernega razpisa.

Kako poteka sama prijava na razpis?

1.način

 • najprej preglejte vse razpise da ugotovite kaj imate na izbiro,
 • izberite najustreznejše in jim poskusite prilagoditi podrobnosti svojih načrtov,
 • izberite razpis kateremu optimalno ustrezate,
 • –začnite s pripravo  prijavne dokumentacije, oziroma poiščite podjetje, ki vam bo le to strokovno naredilo.

2.način

 • oglasite se v podjetju, ki se ukvarja s pridobivanjem nepovratnih sredstev in jim predstavite svojo vizijo, načrte, želje, upe..
 • svetovali vam bomo, podali povzetke primernih razpisov in vam pomagali pri izbiri optimalnega razpisa,
 • naredili bomo celotno dokumentacijo, vi poskrbite samo za pretok informacij in počakate na rezultat razpisa.

V kolikšnem času od odprtja razpisa moramo oddati vlogo?

To določa vsak razpis posebej. Bodite pozorni na datum zaključka razpisa. Nekateri razpisi so odprti do porabe sredstev. Na splošno velja, da dobri razpisi niso odprti dolgo. Najbolje je takoj po odprtju začeti s pripravo dokumentacije. Še bolje je, če ste bili o razpisu obveščeni vnaprej (najave razpisov) in ste se lahko vsaj delno že v naprej pripravili.

Kdaj dobim nepovratna sredstva v primeru, da je vlogi odobreno?

Razpisi v večini subvencionirajo del upravičenih stroškov, ki so nastali po podpisu pogodbe o odobritvi sredstev. Le-te stroške potem najprej v celoti sami pokrijete, nakar zahtevate povračilo za odobren del. So pa izjeme, kot so razpisi s področja zaposlovanja na primer.

V kakšni višini so sofinancirani upravičeni sroški?

Vsak posamezni razpis določuje v kakšni višine se bodo stroški sofinancirali. Običajno gre za sofinanciranje med 20 in 60 %. Pri nekaterih razpisih povezanih z izobraževanjem in nekaterimi drugimi izjemami, pa je lahko financiranje tudi do 100%.

Nudimo vam kakovostne poslovne in projektne storitve na področju javnofinančnih mehanizmov, kot so javni razpisi ali pozivi, vavčerji in podobno.

Kakovost naših storitev zagotavljamo z bogatimi izkušnjami, preizkušenimi metodami dela, načeli podjetja ter visoko motiviranimi, strokovno usposobljenimi in izkušenimi sodelavci, ki v okviru podjetja zavzeto skrbijo za uspešno izvedbo projektov.

 

Naše konkurenčne prednosti pri izvajanju storitev so:

 • visoka kakovost storitev;
 • nudenje celotne podpore od zasnove do izvedbe projekta;
 • nudenje podpore tudi po končani izvedbi projekta pri pripravi potrebnih poročil;
 • oblikovanje optimalnih in ugodnih rešitev za uspešno pridobitev finančnih sredstev;
 • visoka stopnja prilagodljivosti strankam.

Najdemo vam primerno financiranje rasti in razvoja vašega podjetja.

Kakšni so stroški izdelave dokumentacije, če se odločimo za sodelovanje z vami?

Do izdelave dokumentacije so vsa svetovanja, preliminarni izračuni ipd. brezplačni. Stroški izdelave dokumentacije so vezani na zahtevnost dokumentacije in višino pridobljenih sredstev. Strošek izdelave dokumentacije tako dogovorimo individualno z vsako stranko posebej v skladu s projektom.