Javni razpisi

 • digitalna preobrazba
 • nekmetijske
 • podjetja
 • razvoj

AKTUALNI RAZPISI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV


Javni razpis P1 plus 2021 –  GARANCIJA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja iz celotne Slovenije.

1. rok za oddajo vlog: 20. 04. 2021

Potrebno je tudi sodelovanje vaše banke, zato je pomembno, da nemudoma začnete z aktivnostmi za oddajo vloge.

Vabimo vas, da se VPIŠITE NA NAŠ SEZNAM INTERESENTOV TUKAJ .

Več o javnem razpisu in pogojih izveste tule.

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju obmejnih občin (na povezavi naštete točne občine)

Cilji javnega razpisa so: Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na
ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

Upravičenci: Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o
gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah.

Rok za oddajo: 30.04.2021.

Več o Javnem razpisu in točnih pogojih izveste tule.

 

P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

POODJETJA IZ CELOTNE SLOVENIJE, ki zaposlujete najmanj 5 oseb lahko pridobite nepovratna sredstva v višini med 30.000 in 100.000 EUR.

*Prednost imajo podjetja iz proizvodnih dejavnosti.

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove strojne opreme za digitalizacijo poslovanja in proizvodnje;
– stroški nakupa nove programske opreme za digitalizacijo poslovanja in proizvodnje;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev za usposabljanja, svetovanja;
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene in
– posredni stroški.

 

Interesente za prijavo na razpis P4D vabimo, da izpolnite vprašalnik TUKAJ.

 

VAVČERJI – spodbude malih vrednosti za MSP (do 9.999 EUR nepovratne spodbude)

 • Vavčer za certifikate kakovosti
 • Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
 • Vavčer za tržne raziskave tujih trgov (začasno zaprt)
 • Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
 • Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
 • Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
 • Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
 • Vavčer za digitalni marketing (začasno zaprt)
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije
 • Vavčer za kibernetsko varnost
 • Vavčer za statusno preoblikovanje družb
 • Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM
 • Vavčer za prenos lastništva
 • Vavčer za prototipiranje

Kot ustanovitelji prvega zasebnega digitalnega stičišča v Sloveniji ANA+DIH 1.9, vam skupaj z našimi poslovnimi partnerji nudimo strokovno izvedbo vavčerjev s področja digitalnih rešitev za podjetja, pri preostalih vavčerjih pa pomoč pri prijavi.

 

Interesente za prijavo na vavčerje s področja digitalizacije vabimo, da izpolnite vprašalnik TUKAJ .

 

E-POSLOVANJE 2019-2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
c) Spletne strani za tuje trge
d) Spletne trgovine
e) Produktno-prodajne videe
f) Krepitev kompetenc – usposabljanja

Višina nepovratne spodbude znaša 70% upravičenih stroškov in hkrati največ 30.000 EUR na podjetje.

 

Interesente za prijavo na javni razpis E-POSLOVANJE  vabimo, da izpolnite vprašalnik TUKAJ .

 

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov (za MSP iz vzhodnega dela Slovenije z registrirano vsaj eno blagovno znamko)

Upravičeni stroški:

– Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve in stroški opreme;

– Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so:

 • marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;
 • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
 • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
 • ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
 • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
 • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja – v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

Višina nepovratne spodbude znaša 75% upravičenih stroškov in hkrati najmanj 30.000 EUR in največ 100.000 EUR na podjetje.

 

P4L – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. 

Višina nepovratne spodbude

Vzhodna Slovenija 
– srednja podjetja 35 %,
– mikro in mala podjetje (od 1 do 49 zaposlenih) 45 %.

Zahodna Slovenija
– srednja podjetja 20 %,
– mikro in mala podjetje 30 %.
Najnižji znesek spodbude lahko znaša 50.000 eur, najvišji pa 500.000 eur.

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednje velika podjetja iz celotne Slovenije, ki:
– ob prijavi na javni razpis ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa,
– 
imajo po bilančnih podatkih najmanj 1,00 zaposlenega ter,
– imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa ali C31 Proizvodnja pohištva.

Upravičeni stroški:
1. Nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev).
2. Nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme).
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: 
od datuma oddaje vloge do 30.09.2022.

Rok za prijavo na razpis: 
naslednji rok za oddajo vlog je že 15.2.2021.

 

ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Podjetja vseh velikosti lahko pridobijo s strani Javnega sklada za štipendiranje in kadre nepovratne spodbude v višini 100% upravičenih stroškov za usposabljanje svojih zaposlenih starejših od 45 let ter pripravo kadrovske strategije.

 

Interesente za prijavo na javno povabilo ASI vabimo, da izpolnite vprašalnik TUKAJ .

 

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Upravičeni stroški so stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja razstavnega prostora in stroški sejemske opreme. Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bil našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora.

Višina nepovratne spodbude: največ do 13.136,76 EUR. Višina sofinanciranja se izračuna na podlagi standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora, velikosti najetega razstavnega prostora in programskega območja, v katerega spada prijavitelj (kohezijska regija Vzhodna/Zahodna Slovenija).

 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca.

Na tem sklopu lahko kandidirajo: mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu, samostojni podjetnik posameznik, družba z enim družbenikom.

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 evrov na upravičenca.

Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v višini 70 odstotkov in drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev.

 

 

Vse pomembne informacije za vas na anaplus.eu

AKTUALNI JAVNI RAZPISI ZA PRIDOBITEV UGODNIH KREDITOV

 P7C 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Cilj javnega razpisa je podjetjem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2, omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:

 • nižje zavarovalne zahteve,
 • ročnost kredita do 60 mesecev,
 • možnost koriščenja moratorija na odplačilo glavnice kredita do 6 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR,

Višina kredita: do 100.000 EUR.

Razpis bo odprt od 31.3.2021.

 

P1PLUS 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

VIŠINA FINANCIRANJA:

 • do 1.250.000 EUR kredita za investicijske projekte
 • do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (za srednje velika podjetja)
 • do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (za mikro in mala podjetja)

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov celotnega projekta, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva.

VIŠINA GARANCIJE, ki jo nudi razpis:
60% ali 80 % garancija za zavarovanje bančnega kredita

DOBA FINANCIRANJA:

 • od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
 • od 1,5 let do 10 let za investicije

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA NA ODPLAČILO GLAVNICE KREDITA:

 • do 24 mesecev za investicije
 • do 6 mesecev za obratna sredstva

NIŽJA OBRESTNA MERA: bo določena z razpisom

Razpis bo odprt od 5.3.2021

 

 P7R 2020 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

VIŠINA FINANCIRANJA: od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita, do 85% financiranje upravičenih stroškov projekta

DOBA FINANCIRANJA: 1-5 let

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA: do 6 mesecev na odplačilo glavnice kredita

OBRESTNA MERA: fiksna letna obrestna mera je 1,1 %

NIŽJE ZAHTEVE PO ZAVAROVANJU: 5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja (ali solidarnostni porok) in ima v lasti nepremično premoženje v prosti vrednosti vsaj v višini kredita.

UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev

UPRAVIČENI STROŠKI: materialne investicije (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov), nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc), obratna sredstva (plače, stroški materiala, trgovskega blaga,..)

 

KREDITI SID BANKE IN SKLADA SKLADOV

Neposredno pri SID banki je podjetjem na voljo:

 • Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV), ki nudi kredit za izboljšanje likvidnosti v višini od 100.000 € do 12 mio €. Možna je tudi odobritev posojila z državno pomočjo po Začasnem okvirju.
 • Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3) omogoča kredit v višini od 100.000 € do 15 mio € po kar treh shemah državne pomoči (De minimis, GBER in Začasni okvir).
 • Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo (LES 1) za podjetja, dejavna v gozdno-lesni verigi v višini od 100.000 € do 5 mio €.

 

 Financiranje Sklada skladov in Sklada skladov COVID-19 je na voljo preko finančnih posrednikov in SID banke in obsega:

 • Mikroposojila za MSP za samostojne podjetnike, mikro podjetja, MSP in zadruge na katerih poslovanje je vplival izbruh epidemije, v višini od 5.000 € do 25.000 €. Na voljo pri Primorski hranilnici Vipava.
 • Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) za podjetja vseh velikosti v višini od 10.000 € do 2,5 mio €. Na voljo pri SID banki.
 • Krediti, kriti s prvovrstnim, brezpogojnim in brezplačnim jamstvom SID banke so mikro podjetjem in MSP na voljo v višini od 30.000 € do 10 mio € z 62,5 % jamstvom SID banke. Na voljo pri NLB, Delavski hranilnici in Primorski hranilnici Vipava.

 

Če iz kakega razloga ne izpolnjujete pogojev za koriščenje javnofinančnih mehanizmov, kot so razpisi ali vavčerji, vam z veseljem pomagamo do virov financiranja za vaše podjetje iz naslova:

 • kreditov komercialnih bank;
 • investicijskih skladov.
Poiščemo vam primerne možnosti financiranja.

Obveščanje:

 • redno obveščanje o napovedanih in aktualnih javnih razpisih, ki so ustrezni za vašo organizacijo.

Svetovanje:

 • pravni pregled javnega razpisa in razpisne dokumentacije z vidika ustreznosti projektu in priprave popolne prijave;
 • svetovanje o izbiri ustreznega razpisa glede na potrebe posamezne organizacije;
 • svetovanje pri idejni zasnovi projekta;
 • svetovanje o prilagoditvi projektov za tiste razpise, ki zagotavljajo optimalno stopnjo  sofinanciranja ter maksimalno verjetnost uspeha pri kandidiranju;
 • svetovanje pri zbiranju potrebne dokumentacije;
 • svetovanje in podpora pri pripravi projekte in razpisne dokumentacije;
 • svetovanje in podpora pri pripravi investicijskih načrtov in poslovnih planov;
 • svetovanje v fazi izvedbe investicije;
 • svetovanje skozi celotno obdobje poročanja;
 • pravni pregled prejetega sklepa oziroma odločbe na vlogo.

Priprava dokumentacije:

 • priprava poslovnih planov, IP, DIIP, finančnih projekcij z ozirom na pogoje in točkovanje razpisa;
 • priprava vložnih obrazcev;
 • priprava zahtevkov za refundiranje;
 • priprava vseh zahtevanih poročil;
 • priprava morebitne pritožbe na odločitev o vlogi.

Celostno vodenje:

 • celostno vodenje projektov pridobitve financiranja s pomočjo javnih razpisov za podjetja, kmetije, občine, NVO-je.

 

 

Vi spijete kavo, nam lahko prepustite skrbi.

 

Komu so razpisi namenjeni?

Podjetnim osebam, institucijam in gospodarskim družbam vseh velikosti, na vseh področjih in na vseh lokacijah. Poudarek je na ekološko in socialno naravnanemu razmišljanju, razvoju podeželja ter manjših podjetjih.

Razpisi pokrivajo vse, od gradnje individualnih energetsko varčnih hiš, kulturnih in športnih prireditev, raziskav in razvoja, vlaganj v posodobitve, obnove, širitve, ekološke pridelave, zaposlovanja…

Vi morate samo trdno stati za svojimi načrti in le-te uskladiti s pogoji primernega razpisa.

Kako poteka sama prijava na razpis?

1.način

 • najprej preglejte vse razpise da ugotovite kaj imate na izbiro,
 • izberite najustreznejše in jim poskusite prilagoditi podrobnosti svojih načrtov,
 • izberite razpis kateremu optimalno ustrezate,
 • –začnite s pripravo  prijavne dokumentacije, oziroma poiščite podjetje, ki vam bo le to strokovno naredilo.

2.način

 • oglasite se v podjetju, ki se ukvarja s pridobivanjem nepovratnih sredstev in jim predstavite svojo vizijo, načrte, želje, upe..
 • svetovali vam bomo, podali povzetke primernih razpisov in vam pomagali pri izbiri optimalnega razpisa,
 • naredili bomo celotno dokumentacijo, vi poskrbite samo za pretok informacij in počakate na rezultat razpisa.

V kolikšnem času od odprtja razpisa moramo oddati vlogo?

To določa vsak razpis posebej. Bodite pozorni na datum zaključka razpisa. Nekateri razpisi so odprti do porabe sredstev. Na splošno velja, da dobri razpisi niso odprti dolgo. Najbolje je takoj po odprtju začeti s pripravo dokumentacije. Še bolje je, če ste bili o razpisu obveščeni vnaprej (najave razpisov) in ste se lahko vsaj delno že v naprej pripravili.

Kdaj dobim nepovratna sredstva v primeru, da je vlogi odobreno?

Razpisi v večini subvencionirajo del upravičenih stroškov, ki so nastali po podpisu pogodbe o odobritvi sredstev. Le-te stroške potem najprej v celoti sami pokrijete, nakar zahtevate povračilo za odobren del. So pa izjeme, kot so razpisi s področja zaposlovanja na primer.

V kakšni višini so sofinancirani upravičeni sroški?

Vsak posamezni razpis določuje v kakšni višine se bodo stroški sofinancirali. Običajno gre za sofinanciranje med 20 in 60 %. Pri nekaterih razpisih povezanih z izobraževanjem in nekaterimi drugimi izjemami, pa je lahko financiranje tudi do 100%.

Nudimo vam kakovostne poslovne in projektne storitve na področju javnofinančnih mehanizmov, kot so javni razpisi ali pozivi, vavčerji in podobno.

Kakovost naših storitev zagotavljamo z bogatimi izkušnjami, preizkušenimi metodami dela, načeli podjetja ter visoko motiviranimi, strokovno usposobljenimi in izkušenimi sodelavci, ki v okviru podjetja zavzeto skrbijo za uspešno izvedbo projektov.

 

Naše konkurenčne prednosti pri izvajanju storitev so:

 • visoka kakovost storitev;
 • nudenje celotne podpore od zasnove do izvedbe projekta;
 • nudenje podpore tudi po končani izvedbi projekta pri pripravi potrebnih poročil;
 • oblikovanje optimalnih in ugodnih rešitev za uspešno pridobitev finančnih sredstev;
 • visoka stopnja prilagodljivosti strankam.

Najdemo vam primerno financiranje rasti in razvoja vašega podjetja.

Kakšni so stroški izdelave dokumentacije, če se odločimo za sodelovanje z vami?

Do izdelave dokumentacije so vsa svetovanja, preliminarni izračuni ipd. brezplačni. Stroški izdelave dokumentacije so vezani na zahtevnost dokumentacije in višino pridobljenih sredstev. Strošek izdelave dokumentacije tako dogovorimo individualno z vsako stranko posebej v skladu s projektom.