Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino” za katerega je na voljo 700.000,00€.

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z B2B)

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah, za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti.

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se financirajo upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije: Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini, javna agencija SPIRIT Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Slovenski podjetniški sklad, SID banka, Gospodarska zbornica Slovenije ali katera izmed regionalnih zbornic, Obrtno podjetniška zbornica ali katera izmed območnih, poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, subjekti inovativnega okolja, tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja. 

Upravičeni stroški so:

  • stroški kotizacije
  • stroški prevoza
  • stroški nočitev
  • stroški B2B

Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeležena s strani MSP (v okviru posamezne delegacije), in sicer za lastnika in/ali zakonitega zastopniga in/ali zaposlenega v podjetju. 

Pogoji za pridobitev sredstev

  • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
  • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega
  • v vlogi mora prijavitelj predložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da je član delegacije v tujino, za vavčer, na              katerega se prijavlja.
  • mednarodnega foruma se bo aktvino udeležil lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju, 
  • predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški
  • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezano podjetje, družinski            član ali zakoniti zastopnik upravičenca.

Finančne določbe

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 300,00€, maksimalna pa 3.000,00€ oz. do največ 60% upravičenih stroškov.

Razpisna dokumentacija