Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)” za katerega je na voljo 409.000,00€.

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s priročnikom ILCD.

Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov, ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka.

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izvedbo LCA analize. Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati eno LCA analizo v celotnem obdobju 2021-2023. Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške.

Pogoji za pridobitev sredstev

  • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
  • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 3 zaposlene
  • v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca iz evidence strokovnjakov za izvajanje Life Cycle                    Assessment – LCA analiza, ki jo vodi SPIRIT Slovenija. Seznam si lahko pogledate TUKAJ.
  • prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge z izbranim zunanjim izvajalcem opraviti predhoden posvet            glede izvedbe LCA analize (obrazec št. 1), ki je obvezna priloga k vlogi
  • vsak zunanji izvajalec, vpisan v evidenci, lahko v posameznem koledarskem letu, izvede največ pet analiz. 
  • predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški
  • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezano podjetje, družinski            član ali zakoniti zastopnik upravičenca.

Finančne določbe

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 3.000,00€, maksimalna pa 9.999,99€ oz. do največ 60% upravičenih stroškov.

Razpisna dokumentacija