Vavčer za kibernetsko varnost

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za kibernetsko varnost” za katerega je na voljo 650.000€.

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so naslednji: 

  • stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak
  • stroški izdelave penetracijskega testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah

Pogoji za pridobitev sredstev

  • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
  • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega
  • v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega svetovalca izbranega iz kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih, ki ga najdete TUKAJ.
  • prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (DIH).
  • izbrani zunanji izvajalec ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog
  • sistemski varnostni pregled in penetracijski test ne smeta biti izvedena pred oddajo vloge na ta javni poziv
  • predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški
  • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezano podjetje, družinski član ali zakoniti zastopnik upravičenca.

Finančne določbe

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša za izvedbo sistemskegavarnostnega pregleda 1.000€, maksimalna pa 5.000,00€ oz. največ 60% upravičenih stroškov.

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša za izvedbo penetracijskega testa 1.000,00€, maksimalna pa 9.999,99€ oz. največ 60% upavičenih stroškov.

Razpisna dokumentacija