Vavčer za patente, modele, znamke

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za patente, modele, znamke” za katerega je na voljo 600.000,00€.

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov:

 • priprave patentne prijave, prijave modela, znamke
 • prijave in/ali registracije in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino
 • prevoda prijave

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

 • stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino potenta, modela, znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine
 • stroški prijave, registracije, vzdrževanja, širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
 • stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu
 • DDV ni upravičen strošek

Pogoji za pridobitev sredstev

 • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
 • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega
 • v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se zanj odloči
 • predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški
 • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezano podjetje, družinski član ali zakoniti zastopnik upravičenca.
 • zunanji izvajalci so lahko:
  1. patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad RS za intelektualno lastnino (UIL) ter je dostopen TUKAJ.
  2. tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi
  3. prevajalci prijave, ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upraivčeni stroški po tem javnem pozivu

Finančne določbe

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 500,00€, maksimalna pa do 9.999,99€ oz. do največ 60% upravičenih stroškov.

Razpisna dokumentacija