Javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv Varovanje inovacijskega materiala, za katerega je na voljo skupaj 7.000.000€.

Rok za oddajo vloge je 15. 11. 2021 in 31. 5. 2022 TRENUTNO ZAPRT

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapita – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi na ta javni poziv. 

Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100% angažiran na raziskovalno razvojnem delu. Raziskovalna in inovacijska dejavnost prijavitelja se mora uvrščati v vsaj eno prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4. 

Sedaj veljavna S4:

 • pametna mesta in skupnosti
 • pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 • mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 • trajnostne pridelava hrane
 • trajnostni turizem
 • tovarne prihodnosti
 • zdravje – medicina
 • mobilnost
 • razvoj materialov kot končnih produktov

Upravičenci

Upravičenci so: 

 • pravna ali fizična oseba
 • podjetja s sedežem v RS
 • mora izpolnjevati druge splošne pogoje

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški dela zaposlenega raziskovalca so stroški plače in prispevkov prijavitelja za za zaposlenega raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi, na raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obsegu polne zaposlitve, ki bodo nastali v obdobju upravičenosti stroškov. 

Strošek na enoto za upravičene stroške znaša 3.469,41€/mesec. 

Pogoji za pridobitev sredstev

V okviru tega javnega poziva lahko prijavitelj izvaja največ naslednje število projektov in ima z agenijo sklenjenih največ naslednje število pogodb o sofinanciranju, ki je odvisno od števila zaposlenih:

 • do 5 zaposlenih 1 pogodba
 • od 6 do 20 zaposlenih 2 pogodbi
 • od 21 do 50 zaposlenih 3 pogodbe
 • od 51 do 100 zaposlenih 4 pogodbe
 • nad 100 zaposlenih 5 pogodb

Za istega zaposlenega raziskovalca prijavitelj ne more imeti na podlagi tega javnega poziva z agencijo sklenjeno več kot eno pogodbo o sofinanciranju.

Skupni znesek pomoči, dodeljeno podjetju ne sme presegati 200.000€ na podlagi pravila de minimis. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000€ za enotna podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu. 

Projekt se lahko začne izvajati največ osem mesecev pred mesecem v katerem je bila oddana vloga na ta javni poziv, vendar ne kasneje kot 3 mesece pred mesecem, v katerem je bila oddana vloga na ta javni poziv

Projekt se mora začeti izvajati s prvim dnem v mesecu.

Čas trajanja izvedbe raziskovalnega razvojnega dela raziskovalca mora trajati neprekinjeno in ne sme trajati več kot 12 mesecev,

Projekt se mora izvajati v RS

Finančne določbe

Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) in ne glede na velikost podjetja (veliko podjetje, srednje veliko podjetje, malo podjetje ali mikro podjetje) je 24 %.
Višina sofinanciranja projekta znaša največ do vključno 9.991,90 EUR in je izračunana na naslednji način:

“SSE * največje število dovoljenih enot skladno s posebnim pogojem za projekt št. 5 iz 5.3. točke javnega poziva = Višina upravičenih stroškov projekta” (3.469,41 EUR * 12 = 41.632,92 EUR)

“Višina upravičenih stroškov projekta* intenzivnost pomoči = Višina sofinanciranja projekta” (41.632,92 EUR * 24 % = 9.991,90 EUR)

Razpisna dokumentacija