Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželje 2014-2020 za leto 2021

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021 za katerega je na voljo okvirno 2.000.000€.

Rok za oddajo vloge je 24. 1. 2022 ZAPRT

Predmet podpore

Podpora iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. 

Upravičenci

Upravičenec do podpore iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je:

 • lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo 
 • lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvedbe naložba v gozdno infrastrukturo
 • agrarna skupnost

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in nakup pripadajoče opreme
 • stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme
 • prispevek upravičenca v naravi
 • splošni stroški

Pogoji za pridobitev sredstev

 • naložba se lahko izvaja na območjih, na katerih dejanska odprtost z gozdnimi prometnicami po izvedeni naložbi ne presega največje mogoče odprtosti, ki znaša za gozdne ceste 27,6m/ha in za gozdne vlake v kraškem svetu 180m/ha, v gričevnatem svetu 150m/ha in alpskem svetu 130m/ha.
 • dejanska odprtost iz prejšnje točke mora biti razvidna iz elaborata v skladu z predpisom, ki ureja gozdne prometnice
 • če gre za gradnjo gozdne ceste mora biti izdelan elaborat ničelnic v skladu s predpisom, ki ureja gozdne prometnice
 • rekontrukcija gozdne ceste mora biti skladna z omejitvamu in pogoji iz gozdnogospodarskega načrta
 • če gre za gradnjo ali pripravo gozdne vlake mora biti izdelan elaborat v skladu s predpisom, ki ureja gozdne prometnice
 • rekonstrukcija gozdne vlake mora biti skladna z omejitvami in pogoji iz tehnološkega dela gozdnogojitvenga načrta
 • pridobiti mora overjena soglasja lastnikov gozdov
 • predložen mora biti izračun zmanjšanja stroškov gospodarjenja z gozdom za posamezno gozdno cesto ali vlako
 • pridobljena morajo biti soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo gozdnih prometnic

Finančne določbe

Stopnja javne podpore znaša 50% odstotkov upravičenih stroškov. Najmanjši znesek javne podpore je 500€ na eno vlogo na javni razpis.

Razpisna dokumentacija