Javni razpis – spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO za katerega je skupno na voljo 45.000.000,00€.

Rok za oddajo vloge za 1. odpiranje: 17. 5. 2022 in za 2. odpiranje: 3. 4. 2023.

Predmet podpore

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo.

Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju.

Upravičenci

Prejemniki sredstev so podjejta kot konzoricjski partnerji, ko so opredeljena v skaldu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo.

Upravičeni stroški

Raziskovalno razvojne aktivnosti v okviru industrijskih raziskav in/ali esksperimentalnega razvoja:

 • stroški plač
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • investicije v neopredemetena sredstva
 • posredni stroški

Pogoji za pridobitev sredstev

 • RRI projekt mora izvajati konzorcij najmanj dveh in največ treh konzorcijskih partnerjev
 • RRI projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o izboru s strani agencije
 • čas trajanja RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev
 • upravičeni stroški morajo biti med 50.000€ in 300.000€.

Višina sofinanciranja

 • velika podjetja: do 25% vrednosti upravičenih stroškov
 • srednje velika podjetja: do 35% vrednosti upravičenih stroškov
 • mikro in mala podjetja: do 45% vrednosti upravičenih stroškov

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko podjetje ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70% upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega partnerja poveča za 15%.

Za več informacij nas lahko pokličete na tel. št.: 040 64 22 39 ali nam pišete na pisarna@anaplus.eu.