P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih za katerega je na voljo 20.000.000,00€.

Rok za oddajo vloge je 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022

Predmet podpore

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo zmogljivosti gospodarske družbe, z bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe z vzpostavitvijo nove poslovne enote/podružnice ali v diverzifikacijo proizvodnje gospodarske družbe. Investicije morajo prispevati k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja.

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022, ki so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev. Upravičenci se morajajo nahajati v eni izmed občin:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih naprav ter s tem povezane računalniške opreme)
 • strški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev ( zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in do največ 10% celotnih upravičenih stroškov projekta)
 • stroški transporta, montaže in zagona opreme

V vlogi je potrebno jasno opredeliti načrtovane stroške projekta in priložiti predračune/pogodbe, izdane največ 60 dni pred datumom oddaje vloge.

Upravičen je nakup novih strojev in naprav, izdelanih v letu 2021 ali 2022 za sofinanciranje v letu 2022, oziroma izdelanih v letu 2022 ali 2023 za sofinanciranje v letu 2023.

Pogoji za pridobitev sredstev

 • vlagatelju je lahko odobrena največ ena vloga
 • projekt mora izkazovati povečnje dodane vrednosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku projekta, glede na vednost po poslobnih izkazih na dan 31. 12. 2020.
 • projekt mora prispevati k večji energetski in snovni učinkovitosti poslovanja podjetja (poraba energije zmanjšati za vsaj 10%, hkrati pa se mora zmanjšati poraba materialov/surovin za vsaj 10%), v primeru, da gre za investicijo v vzpostavitev  nove poslovne enote ali diverzifikacijo proizvodnje mora biti iz investicijske dokumentacijo razvidno, da gre za nakup strojev in opreme, ki izpolnjuje najvišje energetske standarde.
 • sredstva so dodeljena na podlagi pravila de minimis (do 200.000€ de minimis pomoči v zadnjih 3 poslovnih letih)
 • projekt se mora izvesti najkasneje do 30. 9. 2023
 • projekt se ne sme začeti pred datumom oddaje vloge
 • projekt se mora začeti najkasneje v roku šestih mesecev po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev oz. najkasneje do 1. 12. 2022
 • iz vloge mora biti razvidna najmanj ohranitev števila zaposlenih v obdobju do 31. 12. 2024. (izhodišče: 31. 12. 2021).

Finančne določbe

Višina sofinanciranja je do 100% upravičenih stroškov.

Višina upravičenih stroškov mora znašati najmanj 100.000,00€.