Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv “Vavčer za tržne raziskave tujih trgov” za katerega je na voljo 250.000€.

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023. (trenutno je javni poziv zaprt)

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna raziskava šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu, ki si so pridobljeni pretežno s primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne študije ipd.) s ciljem: 

  • identifikacije in ocene novih tržnih priložnosti prijavitelja
  • ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja za potrebe tujega trga
  • priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev prijavitelja potrebam tujega trga
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca).

Vavcer

Pogoji za pridobitev sredstev

  • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
  • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega
  • v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega svetovalca izbranega iz kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih, ki ga najdete TUKAJ.
  • izbran zunanji izvajalec še ni presegel kvote največ 10 tržnih raziskav
  • tržna raziskava ne sme biti izdelana pred oddajo vloge na ta javni poziv
  • strošek stortive zunanjega izvajalca ni upravičen, če je zunanji svetovalec povezana družba, družinski član ali zakoniti zastopnik

Finančne določbe

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 1.000€, maksimalna pa 2.500,00€ oz. največ 60% upravičenih stroškov.

Razpisna dokumentacija