7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naožbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih prozivodov za leto 2021 za katerega je na voljo 21.200.000€.

Rok za oddajo vloge je 1. 6. 2022

Predmet podpore

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Predelava kmetijskih proizvodov v kmetisjke proizvode, prdelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, trženje kmetijskih proizvodov iz lastne predelave oz. pridelave.

Upravičenci

Upravičenec so:

 • nosilec kmetije
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije
 • samostojni podjetnik posameznik
 • zadruga
 • zavod
 • gospodarska družba
 • podjetje je lahko MSP ali veliko podjetje

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • stroški ureditve objektov
 • stroški nakupa, namestive oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo
 • splošni stroški
 • prispevki v naravi
 • stroški nakupa tovornih vozil z opremo, za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov

Pogoji za pridobitev sredstev

 • če je upravičenec pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, povezane z naložbo
 • v koledarskem letu pred naložbo imeti primeren dohodek v višini 1,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1PDM  (pogoj se ne uporablja, če gre za nosilca kmetije)
 • ostali pogoji, ki se določijo glede na vrsto naložbe

Finančne določbe

Stopnja javne podpore znaša 30% upravičenih stroškov, ki se lahko poveča glede na vrsto naložbe.

Razpisna dokumentacija