Vavčer za pridobitev certifikatov

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv “Vavčer za pridobitev certifikatov” za katerega je na voljo 900.000€.

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi različnih standardov in shem. 

Cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k pridobitvi certifikatov oz. pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev ter vzdrževanjem le teh. 

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Upravičeni so naslednji stroški:

 • stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
 • stroški nakupa standarda
 • stroški pridobivanja certifikata oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov, storitev ter validacije okoljske izjave

Pogoji za pridobitev sredstev

 • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
 • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega
 • v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca za pripravo na certifikacijo, v kolikor ga potrebuje
 • certifikacijski organ, ki izda certifikat mora biti akreditiran s strani akreditacijskega organa ali priglašen
 • izdajatelj certifikata ne more biti hkrati tudi zunanji izvajalec za pripravo na certifikacijo
 • aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški
 • certifikat mora biti v času uveljavljanja upravičenih stroškov še veljaven
 • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba, družinski član ali zakoniti zastopnik upravičenca

Finančne določbe

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 1.000€, maksimalna pa 9.999,99€ oz. največ 60% upravičenih stroškov.

Razpisna dokumentacija