Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa za katerege je na voljo 10.000.000€.

Rok za oddajo vloge je 10. 1. 2022 ZAPRT

Predmet podpore

Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda.

Glede na velikost se naložbe delijo na enostavne in zahtevne nalođbe, kjer enostavne naložbe znašajo do vključno 100.000€ in zahtevne nad 100.000€.

Upravičenci

Upravičenci so: 

  • lastnik oz. zakupnik gozda
  • pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima registrirano šifor 02.200-sečnja ozirom 02.400-storitev za gozdrastvo.
  • agrarna skupnost

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa:

  • stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda
  • splošni stroški

Pogoji za pridobitev sredstev

  • upravičenec mora izpolnjevati pogoje za MSP
  • če je upravičenec fizična oseba, razen samostojnega podjetnika, mora imeti gozdno zemljišče v lasti ali zakupu najmanj za obdobje 5 let od zaključka naložbe, pri čemer obseg gozdnih zemljišč ne sme biti manjši od 5 ha
  • če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, razen skupine proizvajalcev s področja gozdarstva, mora v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa izkazati najmanj 9.000€ prihodkov iz sečnje, spravila lesa, mulčenja in strojne sadnje v gozdu, kar mora biti razvidno iz računov, ki se priložijo k vlogi na javni razpis

Finančne določbe

Stopnja javne podpore je 40% upravičenih stroškov, pri čemer je 1.000€ najnižji znesek podpore na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova operacije naložbe v nakup nove opreme in mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa pridobi največ 500.000€ javne podpore

Uredba