Vavčer za prenos lastništva

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za prenos lastništva” za katerega je na voljo 300.000,00€.

Rok za oddajo vloge je 30. 9. 2023

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenost lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

  • 1.sklop: stroški vezani na pripravo prijavitelja na prenost lastništva
  • 2.sklop: stroški vezani na izvedbo prenosa lastništva
  • 3.sklop stropki vezani na dvig kompetenc prevznemnika druđinskega podjetja.

Pogoji za pridobitev sredstev

  • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
  • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega
  • prijavitelj mora pred oddajo vloge pridobiti predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija o identificiranih                         aktivnostih prijavitleja za področje lastništva, ki je obvezna priloga
  • prijavitelj mora v vlogi navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz evidence zunanjih izvajalcev za prenos              lastništva. Evidenco lahko najdete TUKAJ
  • aktivnosti na področju lastništva ne smejo biti izvedene pred 1. 1. 2021
  • predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški
  • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezano podjetje, družinski            član ali zakoniti zastopnik upravičenca.

Finančne določbe

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 500,00€, maksimalna pa 9.000,00€ oz. do največ 60% upravičenih stroškov. 

Razpisna dokumentacija