Vavčer za pripravo digitalne strategije

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv “Vavčer za pripravo digitalne strategije” za katerega je na voljo 2.800.000€. 

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023. Trentutno začasno zaprt

Predmet podpore

Namen javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

  • oceno stanja na področju digitalizacije
  • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja
  • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala   ključna področja: izkušnja  kupca, podatkovna strategija, procesi in  digitalne  rešitve za podporo poslovanja, digitalni  poslovni  modeli, produkti  in storitve, stretegija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija            razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost, industrija 4.0

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).

Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenije, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenije je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje.

Pogoji za pridobitev sredstev

  • prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za MSP
  • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 5 zaposlenih
  • prijavitelje nima neporavnanih finančnih obveznosti do države
  • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
  • v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca iz izbranega kataloga strokovnjakov, ki ga najdete TUKAJ.
  • prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenije, ki je obvezna priloga
  • izbran zunanji izvajalec še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog prijaviteljev

Finančne določbe

Minimalna višina subvencije je 1.000,00€, maksimalna višina pa 9.999,99€ oz do 60%.

Razpisna dokumentacija