Javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za naložbe  v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022  za katerega je na voljo 15.000.000,00€.

Rok za oddajo vloge je 18. 4. 2023 do 14.00

Predmet in namen podpore

Podpora se nameni za naložbe v:
 • predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode
 • predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode
 • trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma predelave

Do podpore iz prejšnjih alinej so upravičene naložbe v:

 • ureditev objektov oz. nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetisjkih proizvodov
 • ureditev skladiščnih kapacitet
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, vnovično uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oz. naprav za obdelavo odpadnih voda
 • ureditev objektov oz. nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50kw) za potrebe predelave ali trženja kmetisjkih proizbodov za lastno porabo
 • rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov ter nakup energetsko varčnejše opreme
 • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov
 • ureditev distribucijskih centrov v katerih se izvaja predelava ali trženje kmetijskih proizvodov
 

Upravičenci

Upravičenci so:

 • nosilec kmetije
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije
 • samostojni podjetnik
 • zadruga
 • zavod
 • gospodarska družba

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

 • stroški ureditve objektov
 • stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko tehnologijo in IKT
 • prispevek v naravi pod določenimi pogoji
 • splošni stroški določeni z uredbo
 • stroški nakupa tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetisjih proizvodov, če se gre za naložbo v ureditev distribucijskih centrov

Pogoji za pridobitev sredstev

Upravičenec mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v uredbi. Link do uredbe se nahaja spodaj.

Finančne določbe

Stopnja javne podpore znaša 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko glede na investicijo in prijavitelja tudi poveča, vendar ne sme preseči več kot 50% oz. 45% ali 35% za nekatere prijavitelje.

 

 

Uredba