Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

  • Domača stran
  • Novice
  • Novice
  • Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma.

ROK ZA ODDAJO VLOG: 5. 12. 2022

V okviru investicije mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov investicije namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske učinkovitosti.

Do podpore so upravičena mikro, mala, srednje velika in velika podjetja iz celotne Slovenije, z najmanj enim zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji. Za prijavitelje iz prejšnjega odstavka štejejo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma ter imajo, registrirano eno od naslednjih dejavnosti:
– SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
– SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami,
– SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa:

Sklop 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic – v nadaljevanju * oziroma 3–4 jabolka).
Sklop 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (tj. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5* oziroma 3–4 jabolka).

Novogradnja za potrebe tega javnega razpisa iz prejšnjega stavka je gradnja, katere posledica je novozgrajeni objekt ali prizidava, kot je opredeljeno v GZ-1.

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:
– hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;
– penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;
– turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;
– kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;
– glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

V okviru tega javnega razpisa se lahko uveljavlja naslednje kategorije upravičenih stroškov:
– Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),
– Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
– Stroški zunanjih izvajalcev.

Predmet sofinanciranja v okviru obeh sklopov (sklop 1 in sklop 2) bodo zgolj investicije, ki bodo usmerjene v energetsko in okoljsko učinkovite ter zeleno naravnane rešitve in bodo vplivale na povečanje energetske učinkovitosti nastanitvenih obratov ter tiste, ki bodo hkrati upravljanje, trženje in informiranje turistov o svoji ponudbi nadgradile z uporabo sodobnih digitalnih orodij, s katero bo zagotovljena kvalitetna uporabniška izkušnja.

Sem sodi nakup in vgradnja:
– zunanjega energetsko učinkovitega stavbnega pohištva v stavbi,
– naprav za pridobivanje toplote iz obnovljivih virov,
– naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ti stroški se sofinancirajo zgolj po shemi de minimis),
– energetsko učinkovitejše razsvetljave,
– energetsko učinkovite kurilne naprave,
– energetsko učinkovitega sistema ogrevanja in/ali hlajenja,
– sistema za izkoriščanje odpadne toplote,
– naprav, ki prispevajo k zmanjšanju porabe pitne in sanitarne vode (varčne sanitarne armature, sistem za zbiranje in uporabo deževnice),
– ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, stiskalnice odpadkov, kompostnik idr.),
– sistemov za nadzor in regulacijo energetskih sistemov in
– toplotne izolacije celotnega zunanjega zidu, strehe, stropa ali tal.

Na podlagi več kot 14 letnih izkušen na področju pridobivanja nepovratnih spodbud za podjetja, vam v našem Podjetniškem projektnem centru nudimo brezplačno svetovanje, brezplačno preliminarno oceno možnosti in strokovno pripravo vložne dokumentacije.
Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239, 03 898 00 24, pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.