Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih” za katerega je na voljo 700.000,00€.

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih

Namen javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov in stroritev.

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe na mednarodnem forumu. 

Za mednarodne forume se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe največ 2 udeležencev s strani MSO, in sicer:

  • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B    srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz.              ceniku organizatorja mednarodnega foruma.
  • stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala ali vlaka ali avtobusa ali cestnega            prevoza)
  • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom, uveljavljajo se lahko nočitve v  času trajanja dogodka in največ dodatno 2 nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka

Upravičeni stroški udeležbe na EXPO Dubaj 2020:

  • strošek podjetniškega ali poslvnega paketa SPIRIT Slovenija kot organizatorja predstavitve na EXPO 2020        Dubaj

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja ter svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj.

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se ne štejejo mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini

Kot aktvina udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, če upravičenec v okviru mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke in sicer na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi in ali v obliki sodelovanja na B2B srečanju. 

Stroški se lahko uveljavljajo za največ dva udeleženca s strani MSP. V kolikor se za EXPO 2020 Dubaj uveljavlja upravičen strošek podjetnišega ali poslovnega paketa SPIRIT Slovenija, ta pogoj ne velja.

Pogoji za pridobitev sredstev

  • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
  • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega
  • mednarodnega foruma se bo aktvino udeležil lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju,          za poslovni paket SPIRIT za EXPO 2020 Dubaj to ne velja
  • predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški
  • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezano podjetje, družinski            član ali zakoniti zastopnik upravičenca.

Finančne določbe

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 300,00€, maksimalna pa 6.000,00€ oz. do največ 60% upravičenih stroškov.

Razpisna dokumentacija