Vavčer za prototipiranje

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za prototipiranje” za katerega je na voljo 400.000€.

TRENUTNO ZAPRT

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam zagotoviti možnost izdelave prototipa novega izdelka ali strotive z namenom validacije poslovne ideje.

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa (dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje). 

Za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev.

Stroški povezani z izdelavo prototipa, so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi potrilo SIO o izdelanem prototipu, ki je obvezna priloga k zahtevku za sofinancirnanje.

Pogoji za pridobitev sredstev

  • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
  • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega
  • Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO1 (praviloma v regiji, kjer ima prijavitelj sedež), kateremu predstavi projekt, SIO na podlagi izvedenega intervjuja izda Predhodno potrdilo SIO, ki je obvezna priloga vloge.
  • izbrani zunanji svetovalec je lahko tudi SIO, če ta razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa. V tem primeru mora kot izvajalec uvednega intervjuja nastopati drug SIO.
  • prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge
  • predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški
  • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezano podjetje, družinski član ali zakoniti zastopnik upravičenca.

Finančne določbe

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 500,00€, maksimalna pa 5.000,00€ oz. do 60% upravičenih stroškov. 

Razpisna dokumentacija