Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv “Vavčer za dvig digitalnih kompetenc” za katerega je na voljo 1.300.000€. 

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023

Predmet podpore

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine tega javnega poziva k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški pri tem javnem pozivu, so stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca). Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega.

Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v obdobju od leta 2021 do leta 2023, pod pogojem, da od leta 2019 še ni pridobil sofinanciranega vavčerja za dvig digitalnih kompetenc.

Pogoji za pridobitev sredstev

  • prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za MSP
  • prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
  • prijavitelje nima neporavnanih finančnih obveznosti do države
  • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
  • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega
  • v vlogi mora prijavtielj navesti izbrano usposabljanje. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko              središče Slovenije in je objavljen TUKAJ.
  • izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ 10 odobrenih vlog               prijaviteljev
  • prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 20% zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje manj            kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanje vsaj za 1 zaposlenega. 

Finančne določbe

Minimalna višina subvencije je 600,00€, maksimalna višina pa 9.999,99€ oz do 60%. Za enega zaposlenega je mogoče uveljavljati največ 600€ subvencije. DDV ni upravičen strošek. 

Razpisna dokumentacija