Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa za katerega je na voljo 4.000.000€.

Rok za oddajo vloge je 17. januar 2022. ZAPRT

 

Predmet podpore

Popdora je namenjena naložbam v dejavnost obedlave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega.

Sem spadajo:

  • žaganje lesa
  • skobljanje lesa
  • druga strojna obdelava okroglega lesa
  • profiliranje
  • iveriranje
  • proizvodnja lesenih železniških pragov
  • proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri
  • sušenje lesa
  • impregnacija ali biocidna zaščita lesa
  • proizvodnja sekancev, lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo

Naložbe se delijo na enostavne in zahtevne. Enostavna naložba je do vključno 100.000€, zahtevna pa nad 100.000€. i

Upravičenci

Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški nakupa novih strojev in opreme ter splošni stroški.

Pogoji za pridobitev sredstev

Podjetje mora imeti registrarano dejavnost s šifro A02.200 – sečnja, C16.100 -žaganje, skobljanje, impregniranje lesa ali C16-290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja.  Seznam je na voljo TUKAJ.

Podjetje mora izpolnjevati pogoje za mikro ali malo podjetje.

Vlogi na javni razpis mora podjetje priložiti seznam opreme za predelavo lesa, ki jo ima v uporabi na dan vložitve vloge na javni razpis.

Finančne določbe

Stopnja javne podpore je 40% upravičenih stroškov, pri čemer je 3.500€ najnižji znesek podpore na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova operacije naložbe v pred inustrijsko predelavo lesa pridobi največ 500.000€ javne podpore.

Uredba