Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za statusno preoblikovanje družb” za katerega je na voljo 200.000,00€.

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja. 

Namen javnega poziva je spodbutiti ciljne skupine k statusnemu preoblikovanju:

 • samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo
 • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno
 • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

 • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja
 • notarski stroški
 • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja
 • strošek DDV ni upravičen
 1.  

Pogoji za pridobitev sredstev

 • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
 • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 1 zaposlenega
 • v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, v kolikor se zanj odloči
 • predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški
 • statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred 1. 1. 2021
 • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezano podjetje, družinski član ali zakoniti zastopnik upravičenca.

Finančne določbe

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 1.000€, maksimalna pa 5.000.000€ oz. do največ 60% upravičenih stroškov.

Razpisna dokumentacija