Kadrovska dejavnost

Upravljanje in vodenje ljudi

Vodja področja kadrovske dejavnosti je Diana Ščurek, za vas dosegljiva na modri številki 040 200 358 ter preko elektronske pošte diana.scurek©anaplus.eu

 Njeno področje dela obsega stik s strankami, pripravo kadrovskih strategij, aktivnosti za razpis ASI in vodenje, koordiniranje ter usposabljanje zaposlenih, pripravo razpisne dokumentacije, pripravo poročil o projektih, obvladovanje sistema izdelave in kontrole terminskega in finančnega načrtovanja projektov ter nadzor izvajanja z zagotavljanjem tehnične in izvedbene dokumentacije, pripravo zahtevkov in poročil.

 

V sodelovanju z našimi zunanjimi izvajalci, ki imajo bogate reference s področja neformalnih usposabljanj/izobraževanj, vam nudimo svetovanje, vodenje, koordiniranje usposabljanj in pripravo Kadrovske strategije za vaše podjetje, lahko pa si izberete tudi kakšno usposabljanje iz nabora modulov našega podjetja.

Poleg navedenih usposabljanj ter svetovanj iz tega področja, vam izdelamo tudi več vrst dokumentov:

 • strategijo upravljanja s starejšimi zaposlenimi (v okviru projekta ASI);
 • različne kadrovske evidence;
 • razpis za novo delovno mesto;
 • zaposlitvene načrte zaposlenih;
 • kompetenčne modele;
 • kadrovsko politiko;
 • digitalno strategijo;
 • organizacijsko kulturo.

Dodatne storitve:

 • mediacija v delovnih sporih.
Upravljanje zaposlenih je kot delo lončarja, brez usmeritve se izdelek ponesreči.

Promocija zdravja na delu

Nudimo vam usposabljanja in svetovanja s področja:

 • učinkovite promocije zdravja na delovnem mestu;
 • ergonomije delovnega mesta;
 • obveznosti iz naslova varnega in zdravega dela.

Pripravimo vam program promocije zdravja na delovnem mestu, ki vsebuje*:

 • analiza zdravja v organizaciji;
 • anketiranje zaposlenih o potrebah in predlogih;
 • oblikovanje nabora smiselnih ukrepov in kazalnikov;
 • program promocije zdravja in načrt promocije zdravja;
 • potrebne interne akte v zvezi s tem;
 • nabor primerov dobrih praks in virov informaciji.

*poleg izdelave programa je vključeno usposabljanje enega ali več zaposlenih za pridobitev naziva promotor zdravja v organizaciji.

Dodatne storitve:

 • pomoč pri obiskih inšpekcije za delo.
Promocija zdravja na pri delu je “nova črna”.

Priprava internih aktov

Nudimo vam usposabljanja in svetovanja s področja:

 • priprava lastne ocene tveganja preko sistema OiRA;
 • pravilne hrambo različne dokumentacije;
 • pravilnega ravnanja ob inšpekcijskem nadzoru podjetja.

Pripravimo ali revidiramo vam različne interne akte podjetja:

 • pogodba o zaposlitvi za vsakega zaposlenega;
 • odločba o letnem dopustu (obvezno v pisni obliki izdati vsako leto do konca marca za tekoče leto);
 • pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in prepovedanih drog na delovnem mestu;
 • pravilnik o preprečevanju nasilja, nadlegovanja, ustrahovanja in trpinčenja na delovnem mestu;
 • akt o sistemizaciji delovnih mest, (če je več kot deset zaposlenih je nujen, sicer priporočljiv);
 • pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
 • pravilnik o tehničnem nadzoru;
 • pravilnik o letnem dopustu;
 • pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja;
 • pravilnik o nagrajevanju;
 • pravilnik o uporabi delovnih sredstev;
 • pravilnik o varovanju poslovne skrivnost;
 • kodeks oblačenja na delovnem mestu;
 • etični kodeks podjetja;
 • druge področne akte po potrebi.

 

Nudimo vam še vodenje kadrovskih evidenc:

 • evidenca o zaposlenih delavcih;
 • evidenca o stroških dela;
 • evidenca o izrabi delovnega časa;
 • evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu;
 • in drugo po potrebi.

Se hitro izgubite v blodnjaku predpisov?

Nudimo vam kakovostne poslovne in projektne storitve na področju kadrovske dejavnosti oziroma učinkovitega vodenja in upravljanja z zaposlenimi ter pripravo raznovrstnih internih aktov.

Kakovost naših storitev zagotavljamo z večletnimi izkušnjami, z odlično izkušnjo zaposlenih, družbeno odgovornostjo podjetja ter visoko motiviranimi, strokovno usposobljenimi in izkušenimi sodelavci, ki v okviru podjetja zavzeto skrbijo za uspešno izvedbo projektov.

 

Naše konkurenčne prednosti pri izvajanju storitev so:

 • priznanja dobrih praks za izdelane programe promocije zdravja;
 • učinkovito izvedena usposabljanja zaposlenih in vodij z različnih področij;
 • povezovanje strankinih potreb in priporočenih izvajalcev usposabljanj;
 • mentorstvo pri procesih spremembe organizacijske kulture;
 • nudenje celotne podpore od zasnove do izvedbe projekta;
 • oblikovanje potrebnih internih aktov za podjetja;
 • visoka stopnja prilagodljivosti specifiki stranke.

Priprava potrebnih dokumentov in usposabljanja na podlagi empatije.

Kakšni so stroški izdelave dokumentacije ali usposabljanj?

Do izdelave dokumentacije oziroma izvedbe usposabljanj ali mediacij, so vsa svetovanja, preliminarni izračuni ipd. brezplačni. Stroški izdelave dokumentacije so vezani na zahtevnost dokumentacije in velikost podjetja, enako usposabljanja ter mediacije, kjer je odvisno od števila srečanj v primeru. Strošek tako dogovorimo individualno z vsako stranko posebej v skladu z definiranimi potrebami.