Kadrovska dejavnost

Upravljanje in vodenje ljudi

Spodaj navajamo naslove in področja usposabljanj za pridobitev kompetenc zaposlenih ter način izvedbe in izvajalce z njihovimi referencami.

Več o posameznem usposabljanju najdete v brezplačno dostopnem Katalogu usposabljanj za pridobitev kompetenc zaposlenih 2020 našega podjetja.

 

Katalog usposabljanj si brezplačno namestite s preprostim klikom na fotografijo.

Naslovi in področja usposabljanj

ODPREM S.P., KAJ PA ZDAJ?

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Podjetništvo” in je priporočljivo za podjetnike in bodoče podjetnike.

DELO NA BELO

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Pravni okviri kadrovskega managementa” in je priporočljivo za vodje, kadrovsko službo ter delodajalce.

VODENJE V DOBI MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Kadrovska dejavnost” in je priporočljivo za vodje, kadrovsko službo in predstavnike različnih subkultur podjetja.

RAVNANJE Z LJUDMI V DIGITALNI DOBI

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Ravnanje z ljudmi v digitalni dobi” in je priporočljivo za vodje ter kadrovsko službo.

VARNO IN ZDRAVO V SVETU DELA

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Varnost in zdravje na delovnem mestu” in je priporočljivo za odgovorne osebe podjetja za varnost in zdravje pri delu, vodje in kadrovsko službo.

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Zdravje na delovnem mestu” in je priporočljivo za vodje, kadrovsko službo in zaposlene.

NA POMOČ, INŠPEKTOR PRIHAJA!

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Pravo managementa” in je priporočljivo za vodje ter odgovorne osebe.

Oblika in trajanje usposabljanj

Usposabljanje se izvede v trajanju od 8 do 24 šolskih ur, oblika pa dogovori skladno z željami, potrebami in zmožnostmi strank oziroma udeležencev. Praviloma prakticiramo hibridno metodo izobraževanja, kombinacijo podajanja vsebin po digitalnih in analognih kanalih, odvisno od vsebine, stopnje predznanja udeležencev in drugih dejavnikov, saj se v največji meri prilagodimo stankam, usposabljanja pa izvajamo na podlagi empatije, ki nam pomaga razumeti vaše perspektive.

Izvajalec in reference 

Jure Trbič je diplomant Fakultete za upravo na Univerzi v Ljubljani, kjer zaključuje magistrski študij s področja upravnih ved. V svoji karieri je deloval na regijski, nacionalni in evropski ravni na področju reševanja upravnih postopkovnih problemov v okviru lastne organizacije, poleg tega pa še na področju poštnih storitev, izvajanja seminarjev in delavnic, kadrovskih postopkov, vodenja ljudi in projektov, izvršilnih postopkov, pravnega svetovanja, promocije zdravja na delovnem mestu, digitalizacije javnega sektorja, digitalnih preobrazb organizacij, vodenja medijskih in političnih kampanj ter priprave raznovrstne dokumentacije za stranke, kar mu je dodalo kompetence, ki jih sedaj uporablja kot Vodja projektov digitalne preobrazbe podjetij v podjetju, kjer od jeseni 2019 vodi tudi digitalno projektno stičišče ANA+DIH 1.9.

Reference s področja so navedene v katalogu usposabljanj.

Poleg navedenih usposabljanj ter svetovanj iz tega področja, vam izdelamo tudi več vrst dokumentov:

 • strategijo upravljanja s starejšimi zaposlenimi (v okviru projekta ASI);
 • različne kadrovske evidence;
 • razpis za novo delovno mesto;
 • zaposlitvene načrte zaposlenih;
 • kompetenčne modele;
 • kadrovsko politiko;
 • digitalno strategijo;
 • organizacijsko kulturo.

Dodatne storitve:

 • mediacija v delovnih sporih.
Upravljanje zaposlenih je kot delo lončarja, brez usmeritve se izdelek ponesreči.

Promocija zdravja na delu

Nudimo vam usposabljanja in svetovanja s področja:

 • učinkovite promocije zdravja na delovnem mestu;
 • ergonomije delovnega mesta;
 • obveznosti iz naslova varnega in zdravega dela.

Pripravimo vam program promocije zdravja na delovnem mestu, ki vsebuje*:

 • analiza zdravja v organizaciji;
 • anketiranje zaposlenih o potrebah in predlogih;
 • oblikovanje nabora smiselnih ukrepov in kazalnikov;
 • program promocije zdravja in načrt promocije zdravja;
 • potrebne interne akte v zvezi s tem;
 • nabor primerov dobrih praks in virov informaciji.

*poleg izdelave programa je vključeno usposabljanje enega ali več zaposlenih za pridobitev naziva promotor zdravja v organizaciji.

Dodatne storitve:

 • pomoč pri obiskih inšpekcije za delo.
Promocija zdravja na pri delu je “nova črna”.

Priprava internih aktov

Nudimo vam usposabljanja in svetovanja s področja:

 • priprava lastne ocene tveganja preko sistema OiRA;
 • pravilne hrambo različne dokumentacije;
 • pravilnega ravnanja ob inšpekcijskem nadzoru podjetja.

Pripravimo ali revidiramo vam različne interne akte podjetja:

 • pogodba o zaposlitvi za vsakega zaposlenega;
 • odločba o letnem dopustu (obvezno v pisni obliki izdati vsako leto do konca marca za tekoče leto);
 • pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in prepovedanih drog na delovnem mestu;
 • pravilnik o preprečevanju nasilja, nadlegovanja, ustrahovanja in trpinčenja na delovnem mestu;
 • akt o sistemizaciji delovnih mest, (če je več kot deset zaposlenih je nujen, sicer priporočljiv);
 • pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
 • pravilnik o tehničnem nadzoru;
 • pravilnik o letnem dopustu;
 • pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja;
 • pravilnik o nagrajevanju;
 • pravilnik o uporabi delovnih sredstev;
 • pravilnik o varovanju poslovne skrivnost;
 • kodeks oblačenja na delovnem mestu;
 • etični kodeks podjetja;
 • druge področne akte po potrebi.

 

Nudimo vam še vodenje kadrovskih evidenc:

 • evidenca o zaposlenih delavcih;
 • evidenca o stroških dela;
 • evidenca o izrabi delovnega časa;
 • evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu;
 • in drugo po potrebi.

Se hitro izgubite v blodnjaku predpisov?

Nudimo vam kakovostne poslovne in projektne storitve na področju kadrovske dejavnosti oziroma učinkovitega vodenja in upravljanja z zaposlenimi ter pripravo raznovrstnih internih aktov.

Kakovost naših storitev zagotavljamo z večletnimi izkušnjami, z odlično izkušnjo zaposlenih, družbeno odgovornostjo podjetja ter visoko motiviranimi, strokovno usposobljenimi in izkušenimi sodelavci, ki v okviru podjetja zavzeto skrbijo za uspešno izvedbo projektov.

 

Naše konkurenčne prednosti pri izvajanju storitev so:

 • priznanja dobrih praks za izdelane programe promocije zdravja;
 • učinkovito izvedena usposabljanja zaposlenih in vodij z različnih področij;
 • povezovanje strankinih potreb in priporočenih izvajalcev usposabljanj;
 • mentorstvo pri procesih spremembe organizacijske kulture;
 • nudenje celotne podpore od zasnove do izvedbe projekta;
 • oblikovanje potrebnih internih aktov za podjetja;
 • visoka stopnja prilagodljivosti specifiki stranke.

Priprava potrebnih dokumentov in usposabljanja na podlagi empatije.

Kakšni so stroški izdelave dokumentacije ali usposabljanj?

Do izdelave dokumentacije oziroma izvedbe usposabljanj ali mediacij, so vsa svetovanja, preliminarni izračuni ipd. brezplačni. Stroški izdelave dokumentacije so vezani na zahtevnost dokumentacije in velikost podjetja, enako usposabljanja ter mediacije, kjer je odvisno od števila srečanj v primeru. Strošek tako dogovorimo individualno z vsako stranko posebej v skladu z definiranimi potrebami.