Javni razpis za podukrep 6.4, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetisjkih dejavnosti

 • Domača stran
 • Javni razpis za podukrep 6.4, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnostI

Spoštovani,

obveščamo vas, da je odprt javni razpis za podukrep 6.4, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, za katerega je na voljo 15 milijonov evrov.

Rok za prijavo je: 17. december 2021 ZAPRT

Namen podpore:

 • Podpora je namenjena za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki si jih lahko ogledate TUKAJ.
 • Do podpore iz prejšnje točke so upravičene naslednje naložbe:
  1. ureditev objektov
  2. vzdrževanje objektov
  3. nakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav, vključno z IKT
 • Glede na velikost sta 2 vrsti naložbe:
  1. enostavna naložba do vključno 200.000€ skupne priznane vrednosti
  2. zahtevna naložba nad 200.000€ skupne priznane vrednosti
 • Podpora se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis

Upravičenec:

 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • samostojni podjetnik posameznik
 • gospodarska družba
 • zavod
 • zadruga
 • upravičenec mora izpolnjevati pogoje za mikro ali malo podjetje

Upravičeni stroški:

 • stroški ureditve in vzdrževanja objektov. Pri gradbenih in obrtniških delih se priznajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže          ter stroški izvedb na kraju samem
 • stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z IKT
 • prispevek v naravi s skladu z 69. členom uredbe 1303/2013/EU
 • splošni stroški
 • stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem ene izmed upravičenih dejavnosti

Neupravičeni stroški:

 • nakup vozil, razen stroškov nakupa delovnih strojev
 • ureditve degustacijskih prostorov in nakupa pripadajoče opreme
 • nakupa rabljene mehanizacije, strojev in opreme
 • iz naslova obratnih sredstev

Pogoji za pridobitev sredstev

 •  naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar se izkazuje s pozitivno interno stopnjo donosnosti 
 •  v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis mora zagotavljati obseg dela v višini najmanj 0,5 PDM v primeru enostavnih naložb ter najmanj 1             PDM v primeru zahtevnih naložb
 •  v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis mora ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja.          Kot primeren prihodek se šteje prihodek v višini letne bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na 1 PDM. Če je upravičenec nosilec                dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se kot primeren prihodek šteje prihodek v višini najmanj 0,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM;
 • za nezahtevni objekt imeti gradbeno dovoljenje
 • predmet naložbe mora biti v naselju z manj kot 5.000 prebivalci.
 • lahko vloži le eno vlogo na posamezni javni razpis

Finančne določbe:

 • Stopnja javne podpore je 50% upravičenih stroškov naložbe
 • najnižji znesek javne podpore znaša 5.000€

Uredba

Seznam naselij