Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

 • Domača stran
 • Novice
 • Nepovratna sredstva
 • Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih  za katerega je na voljo 30.000.000,00€.

Rok za oddajo vloge je 11. 4. 2022

Predmet podpore

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij na upravičenem območju, ki zajema obmejna problemska območja, v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Upravičenci

Upravičenci so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostijo, ki so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev in so imele na dan 31. 12. 2021 najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas, ki je delal v podejtju celo obravnavano leto. Upravičenci se morajajo nahajati v eni izmed občin:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Na upravičenem območju izvajajo oz. bodo izvajali aktivnosti projekta in dnevno prevzemajo pošto ter nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov pri Pošti Slovenije.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

 • nakup strojev in opreme
 • nakup nematerialnih naložb
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela

Upravičeni stroški so samo stroški, ki so nastali od začetka projekta (začetek projekta ne sme biti pred oddajo vloge) pa do največ 29. 10. tekočega leta (leto, ko je predviden konec projekta) za katerega so bila odobrena sredstva oziroma do skrajnega roka 29. 10. 2025.

V vlogi je potrebno opredeliti ali gre za nakup rabljene ali nove opreme in priložiti predračune, prospekt s tehničnimi karakteristikami opreme, v primeru, da gre za nakup rabljene opreme je potrebno priložiti kopije računov za vse nakupe in izjavo prodajalca, da predmet nakupa ni bil kupljen v zadnjih petih letih s pomočjo nepovratnih ali javnih sredstev.

Pri investicjah v razšititev zmogljivosrti obstoječe poslovne enote ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti se mora poraba energije pri proizvodnji obstoječega proizvoda zmanjšati vsaj za 10% in poraba materialov zmanjšati vsaj za 10%.

Pogoji za pridobitev sredstev

 • do sredstev niso upravičeni samostojni podjetniki, ki opravljajo le dopolnilno dejavnost
 • do sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki so v javni lasti (25% lastništvlo ali več)
 • prijavtielj mora imeti na dan 31. 12. 2021 najmanj enega zaposlenega, ki je delal v podjetju celo obravnavano leto
 • podjetja morajo v obdobju treh let po zaključku projekta vsaj ohraniti število zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2021
 • projekt mora izkazovati povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v roku enega leta po zaključku projekta na 31. 12. 2021.
 • prijavitelj mora začeti  s projektom najkasneje v 6 mesecih od podpisa pogodbe
 • pomoč se dodeluje skladno z Regionalno shemo državnih pomoči
 • predmet investicisjkega projetka mora ostati na upravičenem območju vsaj 3 leta po končani investiciji
 • prijavitelj mora zagotoviti finančni prispevek v višini vsaj 25% celotnih upravičenih stroškov

Finančne določbe

Projekt mora biti v višini najmanj 200.000,00€ upravičenih stroškov in najmanj 300.000,00€ vseh stroškov projekta.

Višina upravičenih stroškov lahko znaša največ 1.000.000,00€.

Višina sofinanciranja se razlikuje od velikosti in lokacije podjetja in znaša od 25% do 50%.