Upravičenci iz naslova ukrepov interventnega “mega” zakona

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstva

Vlada je konec marca pripravila, Državni zbor pa včeraj sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, s katerim bo država omilila vpliv t.i. virusne krize, ter finančno in nefinančno pomagala podjetjem ter prebivalstvu, ki so prizadeti zaradi epidemije oziroma njenih posledic.

V zakonu predvideni ukrepi za blaženje krize veljajo do konca maja ali junija 2020 in so ocenjeni na vrednost treh milijard evrov. Zakon stopi v veljavo predvidoma konec naslednjega tedna, ko bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Spodaj predstavljamo tipe upravičencev iz gospodarstva in kakšne vrste pomoči oziroma ukrepov je zakon predvidil zanje. Finančna uprava RS je pripravila podrobnejšo preglednico, ki jo najdete na FURSovem spletišču.

Interventni zakon bo pravna podlaga za finančno pomoč države podjetjem

Podjetja, ki zaradi epidemije napotijo delavce na čakanje

Plačilo nadomestil plač za delavce na čakanju, ki morajo znašati 80 odstotkov delavčeve povprečne mesečne plače zadnjih treh mesecev.

Država bo plačevala tudi prispevke za socialno zavarovanje za te delavce. Ukrep velja tudi za delavce, ki ne prihajajo na delo zaradi višje sile, denimo varstva otrok.

VELJAVNOST: Od 13. marca do 31. maja.

UPRAVIČENCI: Vsi delodajalci s sedežem v Sloveniji z izjemo finančnih družb in zavarovalnic ter proračunskih uporabniki z več kot 70-odstotnim deležem prihodkov iz javnih sredstev. Biti morajo redni plačniki davkov in ne smejo biti v postopku stečaja.

POGOJ: Prihodki v prvem letošnjem polletju za 20 odstotkov manjši kot v enakem obdobju lani, v letošnjem drugem polletju pa ne več kot za 50 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. Če niso poslovali v celem letu 2019, je pogoj vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v marcu glede na februar ali vsaj 20-odstotno zmanjšanje prihodkov v aprilu in maju glede na februar.

Vse vloge za povračilo nadomestila za delavce, napotene na začasno čakanje na delo, ki bodo oddane po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list št. 36/2020) do uveljavitve ZIUZEOP, bodo obravnavane po ZIUZEOP. Po uveljavitvi ZIUZEOP bo ZRSZ na portalu za delodajalce omogočil vlaganje vlog za povračilo nadomestila za delavce, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela.

V ponedeljek, 6. aprila je ZRSZ obvestil, da pripravlja novo vlogo za uveljavljanje povračila, več o tem najdete na njihovem portalu.

Vloge, ki bodo vložene za delavce, napotene na začasno čakanje na delo od 13. marca 2020 dalje, bodo pravočasne, če jih boste vložili v roku osem dni od uveljavitve ZIUEOP. Prosimo, da spremljate dejanski datum uveljavitve zakona, na to vas bomo seveda opozorili tudi mi.

 

Podjetja, ki omejeno ali sicer poslujejo v času epidemije

Plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce, ki v času epidemije delajo in prejemajo plačo.

Dodatno ukrep določa še, da vsak zaposleni, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, prejme mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov, ki ni obremenjen z davki ali socialnimi prispevki.

VELJAVNOST: April in maj.

UPRAVIČENCI: Delodajalci z izjemo finančnih družb in zavarovalnic ter neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov.

Samozaposleni in kmetje

UKREPA:

Izplačilo 350 EUR za marec ter po 700 EUR za april in maj.

Oprostitev plačila socialnih prispevkov v aprilu in maju.

VELJAVNOST: April in maj, deloma marec.

POGOJ: Upravičenci morajo na FURS predložiti izjavo o vsaj 25-odstotnem zmanjšanju prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali vsaj 50-odstotnem zmanjšanju prihodkov v aprilu ali maju v primerjavi s februarjem.

Izjava za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka bo zgolj prek eDavkov na voljo 14.4.2020.

Država bo pomagala podjetnikom in posameznikom, da zmanjša vpliv akutne krize

Splošen ukrep za gospodarske subjekte je naprimer še določba, da se ne plača obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, kot tudi ne obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo do 31. maja.

Prav tako se plačilni rok za proračunske uporabnike za plačila zasebnim subjektom za storitve in blago skrajša na osem dni.

O že odprtih javnih razpisih za gospodarske subjekte, vezanih na področje blaženja posledic krize epidemije COVID-19 koronavirusa, najdete več na povezavi KORONAVIRUS RAZPISI”.

Vabljeni k ogledu in stiku z nami, kjer vam z veseljem svetujemo, kaj je najboljše storiti za vaš konkreten primer. Najdete nas na modri številki 040 200 358 ali 040 642 239 oziroma preko elektronske pošte: koronavirus@anaplus.eu, lahko tudi preko LinkedIn profila.

 

Komentiraj