Učinkovita raba in obnovljivi viri energije

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije 

 

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT Slovenija

Datum objave: 07.09.2018

Predmet: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

 • Elektronsko izmenjavo med partnerji
 • Digitalizacijo nastopov na sejmih
 • Spletne strani za tuje trge
 • Spletne trgovine
 • Produktno-prodajne videe
 • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Okvirna višina sredstev: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 9.450.000,00 EUR.

Upravičenci: Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • zaposlujejo vsaj 2 osebi,
 • so ustanovljena vsaj 2 leti pred oddajo vloge na javni razpis,
 •  v letu 2018 še niso prejela sofinanciranja za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja.

Upravičeni stroški so:

 • stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava izvajalca po oddaji vloge ni mogoča),
 • nakup oz. najem licenc (največ do 10 % celotnih upravičenih stroškov).

Obdobje upravičenih stroškov je od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

Višina sofinanciranja:

 • do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur  in  največ 30.000 eur.

Roki za oddajo: 5. 11. 2018, 1. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021

Komentiraj