Razpis za pekarne, mesarije, vinarje…

Ponovno je objavljen javni razpis, ki nudi nepovratne spodbude za naložbe na področju predelave kmetijskih proizvodov.

PODUKREP 4.2.: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  za leto 2018

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

Datum objave: 11.05.2018

Predmet: predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov

Višina nepovratnih sredstev: do 15.000.0000 EUR, od tega:

6.000.000 EUR za kmetijska gospodarstva  (sklop A) in
9.000.000 EUR za samostojne podjetnike,  gospodarske družbe (MSP), zadruge, zavode (sklop B).

Višina sofinanciranja: stopnja pomoči  upravičenih stroškov znaša 30%, ki pa se lahko poveča za:

 • 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, kar upravičenec izkazuje s certifikatom o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov v primeru trženja kmetijskih proizvodov oziroma s certifikatom o ekološki predelavi kmetijskih proizvodov, če gre za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov. Če je upravičenec zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev, ki trži kmetijske proizvode svojih članov, mora imeti certifikat o ekološki pridelavi oziroma predelavi kmetijskih proizvodov vsaj 25 odstotkov članov zadruge, skupine ali organizacije proizvajalcev,
 • 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti iz petega odstavka 29. člena te uredbe,
 • 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
 • 5 odstotnih točk za naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ima naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v OMD, če ima na teh območjih v uporabi vsaj 50 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč, ki jih ima v uporabi, kar je razvidno iz zbirne vloge, ki je vložena v letu, ki se določi v javnem razpisu,
 • 10 odstotnih točk za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih iz priloge 9 te uredbe,
 • 15 odstotnih točk za naložbe, ki so vključene v projekt EIP na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti,
  20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Višina podpore ne more presegati 45 % za prijavitelje iz Vzhodne Slovenije in 30 % za prijavitelje iz Zahodne Slovenije.

Upravičeni stroški:

 • stroški ureditve ali obnove objektov;
 • stroški nakupa opreme, strojev in naprav za trženje in predelavo;
 • prispevek v naravi v obliki lastnega dela oz. lastnega lesa vlagatelja, če gre za naložbe  v ureditev
  ali obnovo enostavnih in nezahtevnih objektov;
 • splošni stroški.

Rok prijave:  najkasneje do 12.09.2018

Komentiraj