Prilagoditve obstoječih produktov SID banke

SID banka dopolnila obstoječe finančne produkte

SID banka je v odziv na krizo zarado koronavirusa COVID-19 spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte.

TURIZEM, GOSTINJSTVO

S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem želi SID banka MSP in velikim podjetjem s turističnega sektorja pomagati obvladovati likvidnostne krče. Razširiti nameravajo namen kredita, poleg namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), tudi na obratni kapital. Slednje bo razširjeno tudi na gostinstvo. Ukrep se bo izvedel v okviru obstoječe kvote posojilnega sklada za trajnostni turizem v vrednosti 160 mio EUR, ki bo deloma, in sicer v kvoti 100 mio EUR, prilagojen navedenim potrebam zaradi širjenja koronavirusa.

KAPITALSKO UTRJEVANJE

S spremembami v okviru posojilnega sklada za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja, bo omogeno do 12-letno financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali obratnega kapitala oz. poslovanja, brez dosedanje omejitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij za MSP. Trgu namerava SID banka iz tega naslova ponuditi 50 mio EUR in sicer s prerazporeditvijo iz obstoječih programov tega posojilnega sklada.

Dopolnjeni oziroma spremenjeni produkti SID banke zarado odziva na koronavirusno krizo.

POSREDNOFINANCIRANJE PREKO KOMERCIALNIH BANK

Za namene posrednega financiranja (preko vaših skrbnikov v Abanki, Addiko bank, Gorenjski banki, Hranilnici Lon, NKBM in Sberbank) banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 mio EUR sredstev SID banke. Predvidene prilagoditve so se že izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer je že omogočeno višje, tudi do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje (k temu so že pristopile Addiko Bank, Gorenjska banka, NKBM, Sberbank). Pri tistih bankah, ki ne bodo pristopile k podpisu aneksa, pa v vsakem primeru lahko financirajo še naprej iz obstoječih linij, vendar brez teh dveh sprostitev. Banke sicer skladno z njihovo interno politiko, poleg odobravanja novih kreditov po prilagojenih pogojih, lahko odobravajo tudi odloge plačila oziroma podaljšujejo ročnosti. Viri preko poslovnih bank nimajo omejitev glede minimalnih zneskov, prav tako ni omejitev glede števila zaposlenih, možno je financiranje vseh gospodarskih družb, tudi s.p.-jev in samozaposlenih.

ZAVAROVANJA ZA IZVOZNA PODJETJA

Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja bo SID banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz in v odvisnosti od okoliščin posameznega primera zagotovila kritje (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih in nekomercialnih tveganj, vezanih na posledice koronavirusa. Proučila bo tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig kot tudi možnosti zagotovitve zavarovanja po principu uvoz za izvoz.

Komentiraj