Pozitivne spremembe evropskega finančnega okvira 2014 – 2020

Evropska komisija je za prihajajoči finančni okvir predlagala racionalizacijo programov. Od leta 2014 naj bi bilo 22 programov manj, namesto njih se bodo vzpostavili združeni programi, kar bo omogočalo poenostavitev, večjo sinergijo in skupno izvajanje pravil in postopkov.

Sprememba finančne uredbe prinaša:

  • krajše plačilne roke,
  • večjo predvidljivost porabe sredstev v večletnih programih del,
  • odpravo dohodka na obresti od predhodnega financiranja ter
  • elektronsko komuniciranje med upravičenci in organi.

Vzpostavila se bo večja skladnost med sektorskimi predpisi in finančno uredbo. Uvedba sektorskih okvirov:

  • Obzorje 2020,
  • Erazmus za vse,
  • Ustvarjalna Evropa,
  • Instrumenti za zunanje ukrepanje,
  • horizontalna uredba o spremljanju in financiranju skupne kmetijske politike, katere cilj po letu 2013 je predvsem »ekologizacija«.

Vključevanje prednostnih področij, kot so učinkovita raba virov, podnebne spremembe, okolje ter energetska varnost in učinkovitost, v različne programe je namenjeno spodbujanju sinergij pri uporabi sredstev EU ter prednostno uresničevanje ciljev Strategije 2020. Ta pristop naj bi zagotovil večjo skladnost, poenostavitev in stroškovno učinkovitost porabe, kar bo koristilo končnim upravičencem (malim in srednje velikim podjetjem).

Osredotočenost na jasne in količinsko omejene prednostne cilje in kazalnike v povezavi s posebnim okvirom uspešnosti za več politik ter pripadajočimi pozitivnimi spodbudami in preventivnimi ukrepi, bodo omogočali doseganje zastavljenih ciljev in posledično zvišanje optimalne dodane vrednosti EU.

Poenostavljenost izvedbenih mehanizmov in postopkov, bo prinesla jasna in skladna pravila o upravičenosti stroškov, enostavnejše postopke javnega naročanja,  prehod na elektronsko upravljanje vlog za prejemanje sredstev ter stroškovno učinkovitejše nadzorovanje revizijskih postopkov.

Evropska komisija poudarja, da je treba zagotoviti skladnost med sektorskimi pravili in splošnim finančnim okvirom ter doseči ravnotežje med poenostavitvijo in dobrim finančnim poslovanjem, kar je skupen izziv in skupna odgovornost vseh institucij in držav članic EU.  Tekom prihodnjega leta, po sprejetju uredbe o finančnem okvirju bo znano dokončno katere spremembe bodo dejansko potrjene.

 

Vir: Portal evropska sredstva

Komentiraj