Posojila za investicijske projekte v gospodarstvu

Obveščamo Vas, da je odprt drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1 za katerega je na voljo 6.727.985EUR.

Rok za oddajo vloge: 28. 3. 2022

Cilj in ukrep javnega razpisa

Cilj javenga razpisa je ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: 

 • pozitivni učinek na konkurenčnost
 • spodbujanje zaposlitvenih možnosti
 • varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
 • spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije

Upravičenci

Gospodarske družbe in fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 1. 1. 2018

Upravičeni stroški

 • nakup poslovnih zgrad in drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • gradnja poslovnih ali drugih poslovnih prostorov
 • adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe in drugih poslovnih prostorov
 • nova oprema
 • rabljena oprema, ki ni starejša od 1. 1. 2018
 • novi delovni stroji
 • rabljeni delovni stroji, ki niso starejši od 1. 1. 2018
 • neopredmetena sredstva
 • stroški materiala in blaga (do 20% upravičenih stroškov)
 • stroški plač in povračil (do 20% upravičenih stroškov)

Finančne določbe

Obresnta mera:  Euribor(6 mesečni) +  od 0,61% do 3,64% letno, ki je odvnisna od skladove ocene in pogojev.

Skupna doba vračanja posojila je do 15 let in z moratorijem do 3 let. Doba vračanja ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 

Sofinancirano do 85% upravičenih stroškov

Višini posojila: od 100.000€ do max. 1.500.000€.

Za naročilo brezplačne preliminarne ocene izpolnite naslednji obrazec.