Pazimo na zdravje, tudi na delovnem mestu

Jesen je tu, pazimo na zdravje, tudi na delovnem mestu, kjer preživimo več kot tretjino življenja

 

PROMOCIJA ZDRAVJA – KAJ JE TO?

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

 

Na podlagi 6. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS, 43/2011) delodajalec mora sprejeti ukrepe na področju promocije zdravja.

Na podlagi 32. člena ZVZD-1 delodajalec mora načrtovati, izvajati in spremljati ta proces, zanj pa zagotoviti potrebna sredstva in določiti način spremljanja izvajanja procesa.

V letu 2015 izdane smernice s strani Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo vsebujejo napotila, kako pripraviti kvaliteten program promocije zdravja na delovnem mestu v organizaciji.

 

V tem procesu delodajalec uporablja znanje in nasvete drugih subjektov – po potrebi izvajalca medicine dela, strokovnega sodelavca, inšpektorja za delo, območnega zavoda za zdravstveno varstvo itd.

Predlagamo, da so ukrepi na področju promocije zdravja enostavni in sledljivi. Morajo zajemati skupna prizadevanja delodajalca in delavcev za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.

Zaželeno je, da delodajalec ukrepe promocije zdravja planira na osnovi analize stanja na področju vseh dejavnikov tveganja v delovnem okolju (analiza bolniškega staleža, analiza nezgod pri delu, anketa o zadovoljstvu zaposlenih itd.).

 

PROMOCIJA ZDRAVJA – ZAKAJ UVESTI V ORGANIZACIJO?

Obveznost in sankcije?

Na podlagi 27. točke 1. odstavka 76. člena ZVZD-1 se z globo od 2.000 do 40.000 EUR kaznuje delodajalec, z globo od 500 do 4.000 EUR pa odgovorna oseba tega, za opustitev zakonskih obveznosti.

Zakonsko obveznost na stran – predvsem zato, ker zdravje nima cene! Ne glede na to, pa se organizaciji sredstva investirana v dejavnosti promocije zdravja več kot povrnejo!

 

Obvezni strošek ali pametna investicija?

Stroški absentizma (bolniške odsotnosti) v prvi vrsti bremenijo delodajalca. Bremenijo ga dejansko dvojno, saj mora najprej plačati bolniško odsotnost delavca, ob tem pa ali trpeti odsotnost prihodka, ki ga ta delavec ustvarja, ali pa zaposliti in plačati nadomestnega delavca.

Stroški nezadovoljstva zaposlenih so težko merljivi, vendar veliko raziskav kaže na to, da so zadovoljni zaposleni vir povečanja produktivnosti in posledično prihodkov organizacije.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu predvideva, da delodajalec za namen promocije zdravja nameni določena sredstva. Natančneje se tema ureja s smernicami pristojnega ministra, kar omogoča delodajalcu povsem svobodno odločanje, kako razpolagati s temi sredstvi.

Sredstva se tako lahko namenijo v smislu finančne spodbude za promocijo zdravja na delovnem mestu (npr. izplačila zaposlenim v ta namen), kar je davčno gledano ugodneje kot izplačilo plače oziroma drugih dohodkov od dela.

Sredstva se lahko namenijo tudi namensko, v omogočanje zaposlenim boljši standard glede zdravja in zdravega načina življenja. Konkretni primeri so odvisni od specifičnosti organizacije in potreb zaposlenih, zato jih definiramo lahko šele na podlagi analize stanja v organizaciji.

 

Koristi ali donos?

Zdravje je osnova za kvalitetno življenje in delo, tako s strani posameznika, kot organizacije.

Zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški stalež, organizaciji ostajajo zvesti, s svojim pozitivnim odnosom do dela in organizacije pa prispevajo tudi k njenemu boljšemu ugledu v javnosti. Vse to se odraža v številnih koristih za organizacijo, tudi finančnih.

Z uvedbo kvalitetnega sistema promoviranja zdravja na delovnem mestu organizacija pridobi bolj zdrave in zadovoljne delavce in posledično:

 • zmanjša pojavnost absentizma, prezentizma,  fluktuacije delavcev in delovne invalidnosti;
 • niža stroške povezane z absentizmom in boleznimi od dela;
 • poveča kakovost svojih izdelkov oziroma storitev;
 • viša produktivnost in inovativnost delavcev;
 • poveča zadovoljstvo zaposlenih in strank;
 • ustvari bolj spodbudno delovno okolje;
 • viša ugled organizacije.

 

 

Koristi se odražajo v finančnih kazalcih

Raziskovalci so ugotovili, da se lahko med udeleženci programov promocije zdravja zmanjša odsotnost z dela za 12 do 36 odstotkov. Izračunali so tudi razmerje med vložki v programe PZD in prihranki zaradi manjše odsotnosti z dela, ki naj bi segalo od 1 proti 2,5 do 1 proti 10,1. Hkrati raziskave kažejo, da je z vsakim evrom, vloženim v zdravje zaposlenih, mogoče prihraniti med 2,50 in 10,00 evrov. (vir: https://osha.europa.eu/)

Kvalitetna promocija zdravja na delovnem mestu je trajen in kontinuiran proces. Enkratni ukrepi ne prinašajo pričakovanih učinkov, saj so ti vidni posredno in skozi daljše časovno obdobje ter različni glede na specifično okolje, zahteve in potrebe posamične organizacije.

 

Načelo prostovoljne vključitve v program promocije zdravja na delovnem mestu

Delodajalec je po zakonu obvezan k izvajanju aktivnosti na področju promocije zdravja. Kaj pa delavci?

Zaposlene osebe nihče ne more prisiliti, da spremeni svoj življenjski slog, razen če s svojim vedenjem škoduje drugim (npr. kadilci). Zato je potrebno ukrepe pripraviti in promovirati tako, da delavci radi in prostovoljno sodelujejo v aktivnostih povezanih s promocijo zdravja na delovnem mestu.

Načeloma delavci sami poskušajo izboljšati svoje zdravje in življenjski slog. Pogosto (še posebej v začetni fazi sodelovanja) radi svoje ideje in zamisli s področja delovne organizacije in zdravja na delovnem mestu delijo s svojimi sodelavci in delodajalcem. Zaželeno je, da delodajalec podpira delavce pri teh prizadevanjih.

Pomembno je zagotoviti, da so ukrepi celostni in se nanašajo na povezane dejavnike, tudi na organizacijski ravni.

Bistvenega pomena pri uspešni izvedbi kvalitetne promocije zdravja je sodelovanje delavcev skozi ves čas, vključno v fazi priprave in načrtovanja aktivnosti in ukrepov, sicer je izvajanje le teh brezpredmetno. To pomeni upoštevanje njihovih pripomb in predlogov o organizaciji dela, njihovem delovnem mestu in ustreznih aktivnosti oziroma ukrepov s področja promocije zdravja.

Spremljanje ukrepov v nadaljevanju zajema tudi študije primerov in naj se poleg spremljanja kazalnikov osredotočajo še na ugotovljene prepreke in nova spoznanja.

 

KAJ VAM PONUJAMO MI?

Podjetniški projektni center ANAPlus d.o.o. na področju svetovanja podjetjem deluje že dolgo let.

V tem obdobju smo uspešno združevali tradicijo in kvaliteto z osebnim pristopom in konkurenčnimi cenami svojih storitev.

Na področju promocije zdravja na delovnem ponujamo naslednje:

 • priprava programa promocije zdravja v posamični organizaciji po meri
 • usposabljanje zaposlenih v organizaciji za promotorje/ke zdravja
 • pomoč pri izvajanju programa promocije zdravja in spremljanje posledic v posamični organizaciji

 

PRIPRAVA PROGRAMA PROMOCIJE ZDRAVJA

Za vas analiziramo vaše potrebe in na podlagi rezultatov raziskave ter vaših možnosti pripravimo vaši organizaciji prilagojen program, ki bo zadostil in celo presegal zakonske zahteve.

 

Organizacija pridobi izdelan specifičen program promocije zdravja, ki ga nato izvaja skladno z načrtom in ukrepi, ki so opredeljeni kot potrebni in smiselni.

 

Organizacija pridobi izdelane vse potrebne pravne akte, kot priloge organizaciji prilagojenega programa.

USPOSABLJANJE PROMOTORJEV/K ZDRAVJA NA DM

Za vas usposobimo nekatere vaše zaposlene za delo promotorja zdravja na delovnem mestu, da bodo skrbeli za izpeljavo in spremljanje posledic aktivnosti s področja promocije zdravja v vaši organizaciji.

Namen in cilj usposabljanja promotorja/ke zdravja

Usposobiti promotorje/ke zdravja za izvajanje programa promocije zdravja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11).

Kandidati/ke pridobijo znanja in kompetence, s katerim lahko v organizaciji uspešno načrtujejo, izvajajo, spremljajo in ohranjajo raven zdravja zaposlenih in tako zagotavljajo uresničitev zakonskih obveznosti delodajalca, hkrati pa mu znižujejo stroške dela.

 

Način usposabljanja

Usposabljanje promotorjev/k zdravja je izvedeno  v obliki interaktivnega predavanja po tematskih sklopih (4x 1 šolska ura). V sklepnem delu se uporabi metoda diskusije, za razjasnitev morebitnih dodatnih vprašanj.

Predvideni skupni čas usposabljanja je 4 šolske ure in odmori, skupaj 200 min.

Trajanje usposabljanja se lahko ustrezno prilagodi glede na predznanje kandidatov.

 

Vsebina usposabljanja

 

Usposabljanje za promotorje/ke zdravja obsega naslednje tematske sklope:

 

 • Promocija zdravja – kaj in kako? (zakonodajne določbe, splošno o promociji zdravja, koristi/stroški, celostni pregled aktivnosti in smiselnosti)
 • Kako izvedemo analizo stanja v organizaciji (pridobitev podatkov, ankete, merljivi kazalniki, analitične metode)
 • Izdelava programa promocije (način priprave programa, opredelitev potreb na podlagi zbranih povratnih informacij s strani delavcev, opredelitev možnosti organizacije, določitev ukrepov in aktivnosti)
 • Program promocije zdravja (uvedba, sestava skupin, ukrepi, postopki)

Po opravljenem usposabljanju pridobi kandidat/ka naziv Promotor/ka zdravja v organizaciji.

 

Promotor zdravja v organizaciji je nato v organizaciji usposobljen in zadolžen za načrtovanje in spremljanje izvajanja promocije zdravja v organizaciji, skladno z obveznostjo delodajalca, določeno v 32. členu ZVZD-1.

 

Za vse informacije o programu promocije zdravja na delovnem mestu vabljeni, da se obrnete na naš kolektiv.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj