Odprl se je razpis P7C 2021 – krediti za blaženje posledic epidemije Covid-19

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se je odprl javni razpis P7C 2021 – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID – 19.


Brezobrestni kredit lahko znaša do 100.000 EUR. V kreditiranje ni vključena banka. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja iz celotne Slovenije.

Vabimo vas, da se vpišete na naš seznam interesentov TUKAJ .

Kredit lahko namenite za:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva – nakup nove opreme,
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva – nakup patentiranih pravic, licenc,
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela – neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom.

Ostali pogoji za prijavitelje:
– imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
– imajo S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8,
nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus,
– na dan oddaje vloge nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do FURSa in ima oddane vse REK obrazce.

Podatki o kreditu:  Kredit lahko znaša do 100.000 EUR.
Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 84 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 24 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita.
Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestni kredit in je enaka efektivni obrestni meri.
Zavarovanje kredita:
a) za kredite do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
b) za kredite od 25.001 EUR do vključno 100.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

Vabimo vas, da se vpišete na naš seznam interesentov TUKAJ .

Za podrobne informacije, svetovanje in strokovno pripravo vložne dokumentacije za pridobitev kredita smo vam na voljo na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239 ali preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu

Vaše ISKRE PPC Anaplus d.o.o.