Ne spreglejte, kar dva razpisa za naložbe v kmetijstvo!

Spoštovani,

danes bosta v Uradnem listu objavljena kar dva nova razpisa, ki vam prinašajo nepovratna sredstva za naložbe na kmetijskih gospodarstvih.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev.

Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti.

 

Sem sodijo denimo: sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige.

 

Cilja razpisa MKGP je 4,5 milijona EUR razdeliti za vzpostavitev novih obratov za predindustrijski obseg predelave lesa.

 

 

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Od skupno 4,5 milijona evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo 2,5 milijona evrov namenjenih nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupinam nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, preostalih 2 milijonov evrov sredstev pa bo namenjenih gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva ne bodo porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 31. 8. 2020 do vključno 30. 9. 2020, do 23.59. ure.

 

Drugi razpis MKGP je namenjen naložbam za prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam.

Drugi razpis, kjer bo na voljo kar 10 milijonov EUR, pa bo MKGP objavilo iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Predmet podpore so naslednje naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanje okolja:

  • nakup in postavitev mrež proti toči,
  • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
  • ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave,
  • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: ZNS), ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba, in
  • nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša:

  1. a) 50 % upravičenih stroškov za naložbe iz prve do četrte alineje predmeta podpore (drugi odstavek). Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje, kolektivne naložbe ali OMD, in znaša maksimalno 90 % upravičenih stroškov;
  2. b) 30 % upravičenih stroškov za naložbe iz pete alineje predmeta podpore (drugi odstavek). Ta delež se lahko poveča:

–  za 5 odstotnih točk za naložbe na OMD območjih ter ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje,

– za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa DŽ ter za naložbe na problemskih območjih,

– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe, ter

– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Vložitev vloge poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020 do 24. ure.

AKTRP je objavila ne enega, ampak kar dva nova razpisa za naložbe v kmetijstvo!

Naj vam dobri novici polepšata vikend, v ponedeljek pa vam v našem Podjetniškem Projektnem Centru Anaplus nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti uspeha na razpisu.  V primeru prijave pa vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.

Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo

vaše ISKRE PPC Anaplus