Ne spreglejte! Gostinci in ponudniki turističnih nastanitev se lahko prijavijo na novi javni poziv za Pavšalno sofinanciranje obratovalnih stroškov

Spoštovani,

obveščamo vas, da je javna agencija Spirit ponovno objavila javni poziv za pavšalno sofinanciranje obratovalnih stroškov  subjektov s področja gostinstva in turizma v obdobju od 12.3. 2020 do 31.5.2020. 

Ne spreglejte priložnosti za sofinanciranje dela obratovalnih stroškov gostinskih lokalov in turističnih nastanitev!

Tokratni poziv ima, glede na lanskoletnega, nekaj pomembnih novosti, ki so v nadaljevanju sporočila označena z zelenim odebeljenim tekstom.

Do prijave na javni poziv niste upravičeni, v kolikor ste sredstva že prejeli po lanskem tovrstnem javnem pozivu.

Vpis na naš seznam interesentov za pridobitev spodbude je možen TUKAJ .

Javni poziv nudi nepovratne spodbude do 9.999 EUR.

OSNOVNI POGOJI PRIDOBITVE NEPOVRATNE SPODBUDE

Do spodbude so upravičena mikro, malo in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki, ki so imeli na  na dan 12. 03. 2020 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti (in imajo v lasti ali najemu prostor za izvajanje dejavnosti):
– I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti – vključujoč vse poddejavnosti pod I 55,
– I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač – sedaj vključujoč vse dejavnosti pod  I 56,
– N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
– N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R 90.020 Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje.

Posebni pogoji
1. Omejitve v doseženih prihodkih za leto 2019 ni več.
2. Glede števila zaposlenih tokrat zadostije, da ste imeli na dan 12.3.2020 vsak enega (1) zaposlenega. Prav tako morate imeti vsaj enega zaposlenega tudi na dan oddaje in obravnave vloge in v času izplačila sredstev.
3. Prijavitelji morajo imeti na dan oddaje vloge poravnane vse zapadle obveznosti do države (FURS – prispevki, davki in druge dajatve) in oddane vse REK obrazce.

 

Javni poziv ima dva sklopa, s katerima naslavlja dve skupini potencialnih prijaviteljev:

SKLOP A zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. Pri tej skupini potencialnih prijaviteljev izračun pomoči po tem javnem pozivu temelji na podatkih iz baze AJPES.    Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se sofinancirajo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ do 9.999,00 EUR.

   – SKLOP B zajema vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leto 2019. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov.
Višina pavšalnega zneska sofinanciranja = višina celotnih prihodkov prejemnika pomoči v letu 2019 x 12,04%. Ne glede na izračun je najnižja dodeljena višina sofinanciranja 900,00 EUR in najvišja dodeljena višina sofinanciranja 9.999,00 EUR.

Obratovalnih stroškov NE bo potrebno dokazovati, saj se le ti dodelijo v pavšalu glede na podatke v bilanci 2019.

Med upravičenimi stroški za sofinanciranje so tudi najemnine in še več, kar navajamo v besedilu spodaj.


Med obratovalne stroške po tem razpisu se štejejo:

• Omrežnina in prispevki za dobavo električne energije,
• Omrežnina in prispevki za distribucijo plina oz. energentov,
• Strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in čiščenje odplak,
• Stroški za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in povezani stroški,
• Stroški telekomunikacijskih priključkov (fiksni del),
• Stroški najemnin najemodajalcev,
• Stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov in opreme za obrate, v katerih se vrši prizadeta dejavnost.

V kolikor ste za navedene stroške za obdobje od 12.3.2020 do 31.5.2020 že prejeli nepovratno spodbudo iz drugih virov, do prijave niste upravičeni.

V kolikor se še niste, vas vabimo, da se vpišete na naš seznam interesentov TUKAJ .

Sredstva so na voljo do porabe, zato ne odlašajte z vpisom.

Za vas bomo brezplačno pripravili preliminarno oceno možnosti in vam poslali našo ponudbo za strokovno pripravo in oddajo vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam tudi na 040 642 239 ali preko elektronske pošte koronavirus@anaplus.eu, pisarna@anaplus.eu.

Vaše ISKRE PPC Anaplus