MSP9 Neposredni krediti za mikro, mala in srednja podjetja

Je izbruh epidemije COVID-19 vplival tudi na poslovanje vašega podjetja? Proizvajate proizvode ali opravljate storitve, ki prispevajo k zdravljenju in preprečevanju širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev?

Kdo lahko pridobi kredit

 • Samostojni podjetnik.
 • Malo ali srednje veliko podjetje.
 • Zadruga.

Program vam omogoča

 • Kredit v višini od 100.000 € do 7.000.000 na podjetje.
 • Financiranje do 85% celotnih stroškov.
 • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od tržne.
 • Dobo kreditiranja od 2 do 12 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice, ki je lahko največ ½ ročnosti kredita.
 • Sprejemljive so vse vrste zavarovanj.
Kredit lahko pridobite, če je izbruh koronavirusa vplival na vaše poslovanje.

Kredit lahko pridobite, če

 • Je izbruh bolezni COVID-19 vplival na poslovanje podjetja.
 • Podjetje proizvaja proizvode ali opravlja storitve, ki so potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev.
 • Med stroški se priznajo stroški, ki nastanejo po 1.2.2020 ter vse do 3 let po odobritvi kredita.
 • Podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti in nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko posluje vsaj dve leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.

Kredit lahko namenite le za kritje celotnih stroškov posla v Republiki Sloveniji, ki obsegajo:

 • Nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev (če prejemnik proizvaja oz. bo proizvajal proizvode ali opravlja oz. bo opravljal storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zravstvenih storitev).
 • Nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga.
 • Stroške dela (tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40% zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020.
 • Stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika (prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

Kreditojemalec lahko kadarkoli dogovori znižanje obrestne mere zaradi izboljšanja kvalitete zavarovanj ali izboljšanja bonitetne ocene.

Rok in oddaja vloge

Do porabe sredstev. Vendar ne čakajte, saj sredstev neomejeno ni.

Vabljeni tudi na brezplačen posvet preko spleta ali v živo. Z veseljem se bomo pogovorili z vami in skupaj poiskali najboljše možnosti za vaše podjetje. Za termin posveta se je potrebno predhodno dogovoriti.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali v naših poslovnih prostorih na Ljubljanski cesti 11 v Celju.

 

Komentiraj