P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Obveščamo Vas, da so od konca meseca decembra in do 25. 1. 2022 (več prijavnih rokov) preko Slovenskega Podjetniškega Sklada na voljo mikrokrediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo za katere je skupno na voljo 10.800.000€. Možnost prijave samo še na 2 in 3 prijavni rok za katera je veliko verjetnosti, da sredstev ne bo več na voljo ali bo pa prag zelo visok.

Splošne informacije:

 • vpliv pandemije se dokazuje z znižanjem prihodkom v  primerjalnem obdobju 2019/2020
 • višina kredita: od 5.000€ do 50.000€
 • ročnost kredita: 1-5 let
 • moratorij: od 1 do 6 mesecev
 • največ ena vloga na podjetje
 • zavarovanje: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice
 • obrestna mera: 0%
 • kredit se odobri za stroške nastale med 1. 11. 2021 in 31. 10. 2022.
 • kredit ima status državne pomoči de minimis

Pogoji za pridobitev mikrokredita:

 • podejtje ima status MSP
 • podjetje ima vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas
 • bonitetna ocena vsaj SB8
 • ob oddaji vloge podejtje posluje z isto davčno številko vsaj 6 mesecv
 • podjetje ne sme imete neporavnanih zapadlih obveznosti do države
 • podjetje dobi vsaj 50 točk od 100 (priporočljivo je 80)

Upravičeni stroški

 • opredmetena osnovna sredstva
 • neopredmetena osnovna sredstva
 • stropki materiala in trgovskega blaga
 • stroški storitev
 • stroški dela
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške
 • med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin
 • S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti

Za naročilo brezplačne preliminarne ocene izpolnite naslednji obrazec.

Poleg izpolnjenega  obrazca nam pošljite tudi bonitetno oceno podjetja S.BON-1 ali spletno bonitetno oceno eS.BON. (bonitetna ocena mora biti pridobljena po 30. 6. 2021)