Mikrokredit P7-2023

Obveščamo Vas, da so preko Slovenskega Podjetniškega Sklada na voljo mikrokrediti za katere je razpisano 30.000.000€.  V našem podjetniškem centru prijavljamo samo na prvi rok, ki je 22. 5. 2022, ker je velika verjetnost, da sredstev za drugi, tretji in četrti rok ne bo več ostalo. (ZAPRTO)

Splošne informacije:

 • obrestna mera: 0,8% + 37,5% 6 mesečni EURIBOR
 • ročnost kredita: 2, 3, 4 ali 5 let
 • moratorij: od 1 do 6 mesecev z možnostjo podaljšanja do največ 1/2 ročnosti
 • najnižji znesek kredita znaša 5.000€, ter najvišji znesek 25.000€
 • zavarovanje: 8 menic podjetja
 • mikrokredit ima status državne pomoči de minimis
 • največ dve vlogi na podjetje
 • kredit se lahko nameni za investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva ter obratna sredstva

Pogoji za pridobitev mikrokredita:

 • podjetja mora imeti status mikro ali malega podjetja
 • imeti na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas
 • podjetje mora biti ustanovljeno 1. 1. 2022
 • podjetje ne sme imeti neporavnanih obveznosti do države
 • pridobi vsaj 50 točk od 100 (priporočljivo je 60 točk in več)

Upravičeni stroški

 • opredmetena osnovna sredstva
 • neopredmetena osnovna sredstva
 • stroški materiala in trgovskega blaga
 • stroški storitev
 • stroški dela
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške
 • med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovni nepremičnin
 • ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.

Za naročilo brezplačne preliminarne ocene nas kontaktirajte na 040 834 200 ali nino.grah@anaplus.eu