Mikrokredit P7-2021

Obveščamo Vas, da so od konca meseca decembra in do 20. 1. 2022 preko Slovenskega Podjetniškega Sklada na voljo mikrokrediti za katere je razpisano 15.000.000€.  Trenutno možna prijava le na 2. in 3. rok. Velika verjetnost, da sredstev na 2. in 3. roku ne bo več dovolj in bo prag zelo visok.

Splošne informacije:

 • obrestna mera: 0,8% + 37,5% 6 mesečni EURIBOR (če je euribor negativen, pomeni da je obrestna mera samo 0,8%)
 • ročnost kredita: 2, 3, 4 ali 5 let
 • moratorij: od 1 do 6 mesecev z možnostjo podaljšanja do največ 1/2 ročnosti
 • najnižji znesek kredita znaša 5.000€, ter najvišji znesek 25.000€
 • zavarovanje: 5 menic podjetja
 • mikrokredit ima status državne pomoči de minimis
 • največ ena vloga na podjetje
 • kredit se lahko nameni za investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva ter obratna sredstva

Pogoji za pridobitev mikrokredita:

 • podjetja mora imeti status MSP
 • imeti na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega
 • podjetje ob oddaji vloge posluje najmanj 6 mesecev z isto davčno številko
 • podjetje ne sme imeti neporavnanih obveznosti do države
 • pridobi vsaj 50 točk od 100 (priporočljivo je 80 točk in več)

Upravičeni stroški

 • opredmetena osnovna sredstva
 • neopredmetena osnovna sredstva
 • stroški materiala in trgovskega blaga
 • stroški storitev
 • stroški dela
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške
 • med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovni nepremičnin
 • ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.

Za naročilo brezplačne preliminarne ocene izpolnite naslednji obrazec.

Poleg izpolnjenega  obrazca nam pošljite tudi bonitetno oceno podjetja S.BON-1 ali spletno bonitetno oceno eS.BON. (bonitetna ocena mora biti pridobljena po 30. 6. 2021)