KREDITI SID BANKE ZA KAPITALSKO UTRJEVANJE PODJETIJ ŠE DOSTOPNEJŠI

Obveščamo vas, da je SID banka spremenila nekatere pogoje kreditiranja na področju kapitalskega utrjevanja podjetij.

Kredit se lahko po novem odobri tudi podjetjem, katerih razmerje med kapitalom in viri sredstev, ki sem jim pripiše višina zaprošenega kredita, znaša 0,40 (prej 0,40 brez višine zaprošenega kredita).

Omejitev financiranja ostaja zgolj za primarno kmetijsko proizvodnjo ter sektor ribištva in akvakulture.

Pri MSP 7 (kredit za obratna sredstva) lahko kredit namenite za kritje stroškov materiala in storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in celotnih stroškov dela.

Pri MSP 6  (kredit za osnovna sredstva) pa so enostavnejši pogoji glede velikosti naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, projekt pa lahko traja 4 leta (prej 2 leti).

Zmanjša se znesek obvezne lastne udeležbe kreditojemalca, in sicer na 15 % celotnih stroškov, oziroma lahko kredit znaša do 85 % celotnih stroškov naložbe. Skupaj z investicijo se lahko financira tudi zaposlovanje zaradi naložbe.

Zadevni program kreditiranja SID banke vam omogoča

  • Kredit v višini od 100.000 € do 5.000.000 €.
  • Predvideno obrestno mero 6-mesečni euribor + 2,5 % p.a.
  • Dobo kreditiranja od 6 do 12 let.
  • Moratorij na odplačilo glavnice polovične ročnosti kredita (od 3 do 6 let).
  • Možnost zavarovanja kredita z nepremičninskim zavarovanjem ali zavarovanjem predmeta financiranja. Vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita.

Naš Podjetniški projektni center vam na podlagi bogatih izkušenj nudi brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti. V primeru ustreznosti pa vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije (poslovni načrt, finančne projekcije, elektronska vloga).

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj