Ključne informacije programa SMEINST znotraj programa Horizon 2020

Vas zanima pridobitev nepovratnih sredstev v okviru prijave na Horizon 2020 in ne veste kako k temu pristopiti. Za vas smo strnili nekaj pomembni podatkov o tem kakšni projekti so lahko predmet prijave in kakšen je sam postopek prijave po posameznih fazah.

Preko programa SMEINST znotraj programa Horizon 2020 želi Europska komisija podpreti podjetja, ki so pripravljena svoje ideje prenesti na evropski in globalni trg. Odobreni bodo projekti, ki bodo pripomogli k uveljavljanju Evrope na področju inovacij v svetu. Vaša inovacija mora ustvariti nekaj novega in boljšega za družbo prihodnosti.

Ne bodo podprti projekti za izboljšanje obstoječega izdelka ali alternative k temu. Potrebno je uporabiti vse do sedaj obstoječe in to nadgraditi tako, da je rezultat nekaj, kar še ne obstaja na trgu, nekaj novega, nekaj kar lahko spremeni trenutni način zaznavanja stvari.

Poleg stopnje inovacije, je pri ocenjevanju projekta pomembno tudi, da zelo dobro prikažete  “zakaj boste vi uspeli in ne vaš konkurent”. Pomembne so informacije kdo so konkurenti, kaj so glavne nevarnosti ter priložnosti na trgu, kdo in kako zelo potrebuje vaš nov produkt in kako boste prodali svojo idejo na trgu.  

Analiza dosedanjih prijav kaže, da je odstotek uspešnosti v 1. fazi višji za podjetja, ki so starejša od 4-ih let – dejstvo je, da je 70% vseh pozitivno odobrenih predlogov bilo v podjetjih, ki so starejša od štirih let. Enako velja tudi pri številu zaposlenih. Evropska Komisija je ugotovila, da so podjetja z vsaj 6 zaposlenimi ali več predstavljala dve tretjini vseh projektov, ki so dobili financiranje.

 

Glavne teme razpisa, v okviru katerih se morajo izvajati projekti, so na naslednjih področjih:

 • vesolje,
 • IKT tehnologija,
 • nanotehnologija,
 • medicina,
 • ekološko-inovativna prehrambena industrija,
 • transport,
 • energetika,
 • ekološko-inovativni materiali,
 • urbano področje.

Prijava na razpis poteka v treh fazah, vendar ni pogoj, da se podjetje s svojim projektom prijavi na vse tri. Ko določite kako dobro je uveljavljeno vaše podjetje in kako pripravljen je vaš izdelek  za trg, lahko izberete v katero fazo instrumenta SME se boste prijavili.

I. faza: prijava projekta poteka tako, da prijavitelj na desetih straneh predstavi svojo idejo oz. projekt. Komisija bo zasnovo ideje pregledala in v kolikor bodo ocenili, da je vaš projekt inovativen, boste za končanje celotne študije izvedljivosti, ki jo morate končati v šestih mesecih, prejeli 50.000 EUR oziroma 70% stroška priprave celotne študije izvedljivosti. 

V študiji izvedljivosti je potrebno predstaviti stopnjo inovativnosti (novih izdelkov, procesov, načrtovanja, storitev in tehnologij ali novih uporab zdajšnjih tehnologij na trgu) za sektor, v katerem naj bi inovacija delovala. Prav tako so dejavnosti v okviru upravičenih stroškov prve faze ocene tveganja, tržne raziskave, udeležba uporabnikov, upravljanje intelektualne lastnine, razvoj inovacijske strategije, iskanje partnerjev, izvedljivost koncepta… Za pripravo te faze projekta imate šest mesecev časa, pri izvedbi pa lahko uporabite tudi zunanje izvajalce, katerih stroški so prav tako upravičeni.

V kolikor bo projekt v prvi fazi odobren ali pa ste v vašem podjetju prvo fazo že izvedli sami (pripravili študijo izvedljivosti) se lahko prijavite na:

II. fazo: kjer boste lahko pridobili sofinanciranje v višini 70% upravičenih stroškov (lahko tudi 100%, če gre za zelo stopnjo raziskav) za nadaljnji razvoj (prototipe, teste, raziskave trga, ipd.), vendar se mora znesek sofinanciranja gibati med 0,5 – 2,5 milijona EUR. Trajanje te faze lahko traja od 12 do 24 mesecev

V tej fazi se izvedejo dejavnosti, kot so predstavitve, preizkušanje, izdelava prototipa, pilotna uporaba rešitev, izdelava končnega produkta, odziv trga in druge dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (izdelek, proces, storitev) preide v fazo, zrelo za trg. Če je potrebno dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi.

III: faza: bo namenjena predvsem implementaciji odobrenih produktov na trg. V tej fazi ni sofinanciranja, vendar vam omogočijo podporo in strokovnjake pri trženju produkta, prav tako pa bodo omogočili posojila, če bodo potrebna.

Podjetja so po zaključenem projektu lastniki intelektualne lastnine, saj sofinanciranje ni vezano na prenos IPR pravic na Evropsko komisijo.

Termini za prijavo na omenjen razpis so sledeči:

 • 17.6.2015,
 • 19.09.2015 in
 • 25.11.2015

 

V kolikor se podjetje na razpis prijavi in je ocenjeno z več kot polovico vseh možnih točk, lahko prejme delno povrnjene stroške priprave vloge:

 • 1.000 eur v kolikor je podjetje edini prijavitelj ali nastopa kot partner oziroma
 • 2.500 eur v kolikor podjetje nastopa v konzorciju ter je pri tem koordinator.

 

Komentiraj