Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

  • PPC ANAplus
  • Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Javni razpis: Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 4. 9. objavilo naslovni javni razpis, s katerim želi pomagati podjetjim k lažjem ponovnem zagonu podjetja.

Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja.

Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja.

Cilji javnega razpisa so:

−  zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih,

− polno delovanje podjetij,

−  ohranjanje delovnih mest.

 

Predvidena skupna višina razpisanih sredstev:  5.000.000,00 EUR

Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki.  Prijavitelji morajo biti na obmejnem problemskem območju registrirani pred 1.1.2018.

 Upravičeni stroški so:

 Stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto).

  • Investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev
  • DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv.

 

Posredni stroški se izplačajo v obliki 15% pavšala glede na stroške plač.

Obdobje upravičenosti: 13.3.2020 do 31.12.2020.

Višina sofinanciranja: 100 % upravičenih stroškov. Subvencija v višini najmanj 20.000,00 EUR in največ 200.000,00 EUR, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000,00 EUR.

Rok za oddajo: 5. 10. 2020.

V našem Podjetniškem Projektnem Centru Anaplus vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti uspeha na razpisu.  V primeru prijave pa vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.

Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo

vaše ISKRE PPC Anaplus