Javni razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Danes je bil objavljen Javni razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Slovenski regionalno razvojni sklad vam nudi ugodna sredstva za blaženje krize.

Predmet razpisa: dodeljevanje posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki zasleduje

Cilj razpisa: ohranjanje dejavnosti primarne kmetijske pridelave, ki ustreza ukrepu: zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

Predvidena višina kredita: najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 50.000,00 EUR.

Upravičenci:

  • kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Upravičene dejavnosti:

• Pridelovanje netrajnih rastlin,
• Gojenje trajnih nasadov,
• Razmnoževanje rastlin,
• Živinoreja,
• Mešano kmetijstvo,
• Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so vlagatelji, ki so vpisani v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev pred 01.01.2017.

Obrestna mera: 3-mesečni EURIBOR + pribitek 0,50 % letno.

Upravičeno obdobje nastanka stroškov: od 13. 3. 2020

Upravičeni stroški so:

• stroški materiala,
• strošek storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev in strošek transportnih storitev,
• stroški sejmov, reklame in reprezentance,
• stroški plač in povračil v zvezi z delom,
• operativni in administrativni stroški.

Roki za oddajo vloge: 15.05.2020, 12.06.2020,10.07.2020, 07.08.2020,04.09.2020.

Z veseljem vam pri tem pomagamo, zato nam pišite na pisarna@anaplus.eu ali pokličite modri številki 040 200 358 ali 03 898 00 24.

Komentiraj