JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji  za katerega je na voljo 88.500.000,00€.

Rok za oddajo vloge je 22. 4. 2022

Predmet podpore

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Cilj javnega razpisa je:

 • dvig produktivnosti
 • višja dodana vrednost produktov in stroritev
 • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo
 • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti
 • enakomernejša regijska porazdelitev investicij

Upravičenci

Upravičenci so gospodarske družbe registrirane najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

 • stroški gradnje
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev
 • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme

Pogoji za pridobitev sredstev

 • investicija mora biti zaključena najaksneje v roku treh let od začetka izvajanja investcijie, vendar se mora začeti izvajati najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije
 • nakup opredmetnih in neopredmetenih osnovnih sredstev se mora nanašati na: širitev zmogljivosti gospodarske družbe, diverzifikacijo proizvodnje podjetja v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v gospodarski družbi ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe
 • v primeru diverzifikacije gospodarske družbe na proizvode, ki jih ta gospodarska družba prej ni proizvajala, morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo
 • vrednosti in investicije mora znašati med 1.000.000 in 12.000.000€ v predelovalni dejavnosti, med 500.000 in 3.000.000 v storitveni dejavnosti in od 500.000 do 2.000.000€ v razvojno-raziskovalni dejavnosti
 • končni prejemnik mora imeti dve leti po zaključku investcije višjo dodano vrednost na zaposlenega od dodane vrednosti na zaposlenega v poslovnem letu pred letom oddaje vloge
 • končni prejmenik mora v obdobju ohranjanja investicije ohraniti najmanj povprečno število zaposlenih iz obdobja zadnjih 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge
 • investcija mora imeti pozitevn vpliv na regijo, v kateri bo investicija izvedena
 • investcijia mora prispevati k zelenemu prehodu
 • investicija se ne sme začeti izvajati pred oddajo vloge na razpis
 • prijavitelj mora imeti izkazano okoljsko odgovorno ravnanje, kar mora izhajati iz k vlogi priložene strategije oz. akcijskega načrta okoljsko odgovronega ravnanja
 • za investicijo mora biti izkazana določena raven energetske učinkovitosti
 • končni prejemnik mora iz lastnih sredstev zagotoviti najmanj 25% upravičenih stroškov investicije

Finančne določbe

Višina sofinanciranja je odvisno od števila točk, ki jih podjetje dobi po merilih in lokacije podjetja.