Finančna perspektiva 2014 – 2020: Katerim področjem več poudarka?

Večletni finančni okvir EU (tudi finančna perspektiva) je dogovor o ključnih prednostnih nalogah in okvirih proračunskih odhodkov EU za večletno obdobje (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020). Je temeljni okvir za izvajanje evropskih politik in njihovo financiranje ter osnova za letne proračune EU.

Obstoječi finančni okvir 2007-2013 se zaključi konec leta 2013. Pogajanja o večletnem finančnem okviru 2014-2020 so se začela z julijem 2011, njihov zaključek se predvideva v drugi polovici leta 2012, možen je tudi zamik njihovega zaključka v leto 2013.


Komisija predlaga:

  • obseg večletnega finančnega okvira 1.025 mrd EUR oz. kar 1,05% BND EU (sedanji večletni finančni okvir je 1,12%),
  • razvojno usmerjenost proračuna v doseganje ciljev strategije Evropa 2020 (inovacije, raziskave, zaposlovanje, okolje, podnebne spremembe),
  • več sredstev za konkurenčnost (+47,7%), varnost  in državljanstvo (+49,9%), infrastrukturo (+209,7%; Instrument za povezovanje Evrope),
  • več sredstev za boj proti in odpravljanje posledic podnebnih sprememb ter za okolje („mainstreaming“, LIFE+),
  • ITER in GMES izven večletnega finančnega načrta,
  • 5,3% zmanjšanje sredstev za kohezijsko politiko (336 mrd EUR),
  • 9,1% zmanjšanje sredstev za skupno kmetijsko politiko (372 mrd EUR),
  • večje pogojevanje financiranja v smeri strategije Evropa 2020,
  • poenostavitev sistema prihodkov (ukinitev rabatov, uvedba pavšalnih povračil,…) in
  • novi lastni viri (davek na finančne transakcije, novi EU DDV,…).

Sloveniji je glede na dane razmere predlog Komisije realen in dobra osnova za pogajanja.  Na področju prihodkov se Slovenija načeloma strinja s predlogom poenostavitve sistema lastnih virov in ukinitve dosedanjega sistema rabatov. Prav tako ostaja odprta do razprave o novih virih.


Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, povzeto po IRPEK (inštitut za razvojne politik in evropsko kooperacijo)

Komentiraj