Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva  za katerega je na voljo 44.000.000,00€.

Rok za oddajo vloge je 28. 4. 2022

Predmet podpore

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Projekte bodo izvajali konzorciji podjetij, sestavljeni iz najmanj enega velikega podjetja in vsaj dveh dodatnih partnerjev, ki morata biti MSP.

Upravičenci

Upravičenci so konzorciji podjetij. Konzorcij mora biti sestavljen iz najmanj treh in največ desetih sodelujočih konzorcijskih partnerjev, od katerih mora biti vodilni partner veliko podjetje. Poleg tega morata najamnj dva konzorcijska partnerja po velikosti ustrezati definiciji MSP.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

 • stroški plač in povračil v zvezi z delom
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
 • stroški materiala in opreme, potrebnih za prilagoditev osnovnih sredstev
 • posredni stroški

Pogoji za pridobitev sredstev

 • načrtovana vrednost celotnih stroškov projekta mora znašati vsaj 1.000.000€ in največ 2.200.000€
 • v projektu mora skupna načrtovana vrednost sofinanciranja konzorcijskih partnerjev, ki so MSP, znašati najmanj 23% od celotne vrednosti sofinanciranja projekta
 • vodilni partner mora biti nujno veliko podjetje
 • projekti morajo predvidevat tehnološko krepitev za digitalno preobrazbo prek uporabe naprednih tehnologij, ki bodo hkrati prispevale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in bodo ustrezno naslavljale podnebne spremembe
 • projekt mora predstavljati povezovanje velikih podjetij z MSPji, kar bo ustvarjalo odprto inovacijsko poslovno okolje in pospeševalo uvajanje digitalnih inovacij, prenos digitalnih kompetenc ter povečalo dostop podjetij do ustreznega testnega okolja za inovacije in prilagodljivost tehnologij in poslovnih procesov
 • projekti pomenijo krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih, ki so povezane z uvajanjem naprednih digitalnih tehnologij in vpeljavo le teh v poslovne procese.
 • za digitalno preobrazbo se mora uporabiti najmanje tri izmed naštetih digitalnih tehnologij: robotika in/ali avomatizacija procesov, internet stvari, umetna inteligenca za preobrazbo odločevalskih sistemov, blockchain tehnologije/tehnologije distribuiranih zapisov, platforme za povezovanje naprednih tehnologij in sinhronizacijo njihove uporabe, velepodatki in/ali kvantno računalništvo, virtualna resničnost ali obogatena resničostu ali razširjena resničnost, 3D tiskanje
 • projekt mora vsebovati naslednje faze: 1.faza: priprava digitalne strategije, 2. faza: tehnološka krepitev za digitalno preobrazbo, 3. faza: implementacija rešitev digitalne preobrabe v poslovne procese oz. funkcije.

Finančne določbe